คุมเข้มเผาพื้นที่เสี่ยง รับมือหมอกควัน

ปภ.บูรณาการเชิงรุกเตรียมวางแผนรับมือวิกฤติไฟป่า-หมอกควัน พร้อมดำเนินการคุมเข้มการเผาในพื้นที่เสี่ยง


คุมเข้มเผาพื้นที่เสี่ยงรับมือหมอกควัน thaihealth

แฟ้มภาพ


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี พื้นที่ภาคเหนือมักประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ ก่อให้เกิดสภาวะกักควัน อีกทั้งพฤติกรรมการเผาพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูก รวมถึงหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน และบดบังทัศนวิสัยในการเดินทาง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามแนวทางสำคัญ ดังนี้ 


ด้านการเตรียมความพร้อม ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และแผนดับไฟป่า พร้อมสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงไฟป่า และพื้นที่การเกษตรที่มีการเผาในปี 2558 (Hotspot) สำหรับใช้ในการวางแผนบูรณาการการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย ของแต่ละพื้นที่ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า รวมถึงจัดเตรียมกำลังคน เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง ให้พร้อมปฏิบัติการในทันทีที่เกิดไฟป่า


ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยกำหนดมาตรการป้องกันไฟป่าเชิงรุก คุมเข้มไม่ให้มีการเผาในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ โดยดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับผู้ที่ทำให้เกิดไฟป่า เพิ่มกำลังในการลาดตระเวนเพื่อลดการบุกรุกและการเผาในพื้นที่ป่า รวมถึงดำเนินมาตรการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้วิธีไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร ตลอดจนควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชน โดยจัดระบบการจัดเก็บ คัดแยก และจัดการขยะอย่างถูกวิธี และห้ามการเผาหญ้าริมทาง อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบของหมอกควันต่อสุขภาพอนามัย วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดวิกฤตหมอกควันจากไฟป่า โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เด็ก และคนชรา


ด้านการให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ให้สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการระงับไฟป่าในทันที จัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงบูรณาการทุกภาคส่วนสนธิกำลังและระดมวัสดุอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองหมอกควันในอากาศ เพื่อควบคุมสถานการณ์หมอกควันมิให้วิกฤตรุนแรง


ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเชิงรุก เน้นควบคุมไม่ให้มีการเผาในพื้นที่เสี่ยงและบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การป้องกัน เฝ้าระวัง และระงับไฟป่าและหมอกควันมีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของรัฐบาล


 


 


ที่มา : Thai Press Release


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ