คุมเข้มสถานศึกษา ใช้ 6 หลัก 6 เสริม สกัดโควิด-19

ที่มา : กรมอนามัย


คุมเข้มสถานศึกษา ใช้ 6 หลัก 6 เสริม สกัดโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่คุมเข้มโรงเรียน ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่แบบบูรณาการ ปี 2564 เพื่อเสริมพลังความมั่นใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างถูกต้อง ห่างไกลจากโควิด-19


ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) "เสริมพลังสร้าง ความเชื่อมั่นตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย มั่นใจสุขอนามัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา” ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร ว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด


โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครู และเด็กวัยเรียน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ 6 มาตรการหลัก ได้แก่ 1) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 2) สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 3) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำนาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 4) คัดกรองวัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 5) ลดการแออัด ลดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มคนจำนวนมาก และ 6) ทำความสะอาด บริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม อาทิ ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น


นอกจากนี้ได้กำหนด 6 มาตรการเสริม เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันโรคโควิด-19 ดังนี้ 1) ดูแลตนเองปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 2) ใช้ช้อนกลางส่วนตัวเมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน 3) กินอาหารปรุงสุกใหม่ กรณีอาหารเก็บเกิน 2 ชั่วโมง ควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนกินอีกครั้ง 4) ไทยชนะ ลงทะเบียนตามที่รัฐกำหนด ด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออกอย่างชัดเจน 5) สำรวจตรวจสอบ บุคคล นักเรียน และกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และ 6) กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดโรค


ทางด้าน นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากรายงานผลการติดตามประเมินผลสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ โควิด-19 ในสถานศึกษา พบว่า ผลกระทบจากการปิดภาคเรียนที่มีต่อตัวเด็กด้านพัฒนาการเด็กล่าช้ามากขึ้น เด็กอนุบาลเรียนออนไลน์ไม่ได้ เด็กในเมืองสั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดมากขึ้น ร้อยละ 60 เด็กชนบทไม่ได้รับอาหารกลางวัน เด็กกลุ่มเปราะบางมีแนวโน้มไม่ได้เรียนต่อ ส่วนผลกระทบต่อผู้ปกครองนั้น ไม่สามารถดูแลเด็กได้เต็มที่ ครอบครัวไม่พร้อมต่อการเรียนออนไลน์ และสำหรับผลกระทบต่อครูหรือโรงเรียน พบว่า ครูมีความเครียดมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มกับระบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป


จากปัญหาที่พบจึงควรยึดปฏิบัติ ตาม 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจทั้งต่อผู้ปกครอง บุคลากรการศึกษา และเด็กนักเรียน เพื่อสุขอนามัยส่วนรวมและห่างไกลจากโควิด-19

Shares:
QR Code :
QR Code