คุณแม่วัยใส ใจต้องเข้มแข็ง

เรื่องโดย : ดนยา สุเวทเวทิน Team Content www.thaihealth.or.th


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


คุณแม่วัยใส ใจต้องเข้มแข็ง thaihealth


ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญเกิดจากการลอกเลียนพฤติกรรมในหมู่เพื่อน คนส่วนใหญ่คิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่น่าอาย ไม่กล้าปรึกษาครอบครัวหรือผู้อื่น ทำให้ไม่ได้รับความรู้และทักษะในการป้องกันอย่างถูกต้อง


รายงานสถิติการคลอดของแม่วัยรุ่นในประเทศไทย ในปี 2558 พบว่า วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตรเพิ่มขึ้นเป็น 104,289 คน จากประมาณ 90,000 คน ในปี 2543  ในจำนวนดังกล่าวเป็นวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 2,988 คน


คุณแม่วัยใส ใจต้องเข้มแข็ง thaihealth


สาเหตุที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น


จากโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. 1-3 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ 4 หัวเมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรีและสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 3,053 ตัวอย่าง พบสาเหตุที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีดังนี้


คุณแม่วัยใส ใจต้องเข้มแข็ง thaihealth


ผลที่ตามมาของคุณแม่วัยใส


การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ส่งผลให้เยาวชนต้องยุติการเรียนในภาคปกติไป หลังจากนั้นบางคนอาจเลือกเรียนต่อในการศึกษาภาคพิเศษ หรืออาจหยุดการเรียนเอาไว้เท่านั้น ซึ่งในคนที่เลือกที่จะเรียนต่อบางคนอาจต้องพักการเรียนไว้เป็นปีๆ จากความไม่พร้อมที่ต้องเลี้ยงลูกและทัศนคติในเชิงตำหนิจากคนรอบข้างและสังคม ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้แนวโน้มของการทำแท้งและการถอดทิ้งเด็กสูงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิด พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น:ปี 2559 ขึ้น


คุณแม่วัยใส ใจต้องเข้มแข็ง thaihealth


ด้าน ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวถึงการดำเนินงานของ สสส. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่า สสส.และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันถอดบทเรียนตัวอย่างจากประเทศอังกฤษที่เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนรณรงค์ โมเดลดังกล่าวมี 2 มาตรการใหญ่คือ 1) ให้วัยรุ่นได้รับการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้าน รวมถึงทักษะชีวิตกับเพื่อนต่างเพศ 2) มีการบริการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น สามารถเข้าถึงบริการและคำปรึกษาได้ ซึ่งประเทศไทยได้นำมาปรับใช้เป็น “ภารกิจ 9 ด้าน ” กับ 20 จังหวัดรวมถึงกรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับพลังประชากรและครอบครัว


สิทธิประโยชน์ 5 ด้าน ที่สำคัญของ พ.ร.บ. คุณแม่วัยใส


1. สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสอนเพศวิถีศึกษา คุ้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและสวัสดิการสังคม


2. สถานบริการต้องให้ข้อมูลความรู้ จัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งจัดการบริการที่ครอบคลุมสวัสดิการทางสังคมให้มีระบบส่งต่อให้มีประสิทธิภาพ


3. สถานประกอบกิจการต้องให้ข้อมูลความรู้และส่งเสริมให้เข้าถึงการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และสวัสดิการด้านบริการสังคม


4. จัดให้มีการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น


5. ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่น


คุณแม่วัยใส ใจต้องเข้มแข็ง thaihealthคุณแม่วัยใส ใจต้องเข้มแข็ง thaihealth


การป้องกัน กับคุณแม่วัยใส


1. เรียนรู้ทักษะการปฏิเสธ ไม่ไปกับเพื่อนต่างเพศในที่ลับตา


2. แต่งกายด้วยเสื้อผ้ามิดชิด ไม่ล่อแหลม


3. เรียนรู้จักวิธีป้องกันการคุมกำเนิดในหลายรูปแบบ เช่น การใส่ถุงยางอนามัยในผู้หญิง การคุมกำเนิดชนิดต่างๆ


4. พูดคุยกับพ่อแม่หรือคนใกล้ชิด บอกเล่าความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนต่างเพศให้ท่านทราบ


5. พ่อแม่เริ่มเปิดเผยพูดคุยเรื่องเพศกับลูกอย่างไม่เคอะเขิน เพราะหากลูกเลือกปรึกษาเพื่อนอาจได้คำแนะนำหรือการติดสินใจแก้ปัญหาในทางที่ผิด


6. เปลี่ยนทัศนคติที่ว่าการมีแฟนหรือการมีเพศสัมพันธ์เป็นแฟชั่น


7. ปรึกษากับผู้ที่ให้ความรู้ถูกต้องและชัดเจน เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือสายด่วนปรึกษาเรื่องเพศ


จากโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดังกล่าว ยังได้พบว่า หากเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาจะช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้อย่างจริงจัง ร้อยละ 88.2 ในขณะที่ร้อยละ 11.8 คิดว่าไม่สามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้  


อย่างไรก็ตาม การให้ข้อมูลเรื่องเพศศึกษาอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่ควรสอดแทรกทักษะที่เด็กสามารถนำไปใช้ได้จริง อย่างทักษะการปฏิเสธตามสถานการณ์จริง ทั้งก่อนออกไปด้วยกันและในขณะช่วงเวลาสุ่มเสี่ยง สอนเรื่องการคุมกำเนิดในผู้หญิง สอนให้เพศหญิงรู้จักการใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนทัศนคติในแง่ลบที่มีต่อคุณแม่วัยใส ทั้งจากผู้ให้บริการต่างๆ จากสังคมและคนรอบข้าง รวมถึงจากครู อาจารย์ในโรงเรียน


นอกจากนี้เยาวชนและครอบครัวที่ต้องการคำแนะนำ คำปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อม สามารถโทรมาที่สายด่วนเรื่องเพศ 1663 ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของ สสส. และยังสามารถดาวน์โหลด หนังสือ “ ’ท้องไม่พร้อม’ แนวทางการปรึกษาทางเลือก” จาก สสส. ได้ทิ่ลิ้งค์นี้นะคะ http://bit.ly/2bLGQgd


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ