คิดดีไอดอล พลังคนรุ่นใหม่เปลี่ยนสังคม

คิดดีไอดอล

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2566 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) อ.เมือง จ.สงขลา นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “สสส. มุ่งพัฒนานิเวศสื่อสุขภาวะและสุขภาวะทางปัญญา ยกระดับนักสื่อสารสุขภาวะสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติในการปรับเปลี่ยนสู่พฤติกรรมสุขภาวะในระดับพื้นที่ การลงพื้นที่กิจกรรมหนุนเสริมการสร้างนิเวศสื่อสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่าย และเวทีถอดบทเรียนและนำเสนอผลงานเด่น Show case พร้อมสานพลัง และภาคีเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ พัฒนาหลักสูตรคิดดีไอดอล นำร่องบรรจุในการเรียนการสอนของ มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา มุ่งเป้าพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะใน 10 จังหวัด 3 ภูมิภาค”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=353387

Shares:
QR Code :
QR Code