คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก

 

รวมคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 

ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยในแต่ละปีก็จะมีหัวข้อที่ต่างกันออกไป…

 พ.ศ. 2528 (1985)     เยาวชน ประชากร และสิ่งแวดล้อม (Youth, Population and Environment)

 พ.ศ. 2529 (1986)     ต้นไม้เพื่อสันติภาพ (A Tree for Peace)

 พ.ศ. 2530 (1987)     Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development

 พ.ศ. 2531 (1988)     การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (When people put the environment first, development will last)

 พ.ศ. 2532 (1989)     ภาวะโลกร้อน (Global Warming ; Global Warming)

 พ.ศ. 2533 (1990)     เด็ก และสิ่งแวดล้อม Children and the Environment (Our Children, Their Earth)

 พ.ศ. 2534 (1991)     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change : Need for Global Partnership)

 พ.ศ. 2535 (1992)     Only One Earth : Care and Share

 พ.ศ. 2536 (1993)     Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle

 พ.ศ. 2537 (1994)     โลกใบเดียว ครอบครัวเดียวกัน (One Earth, One Family)

พ.ศ. 2538 (1995)     ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก (The Peoples, United for the Global Environment)

 พ.ศ. 2539 (1996)     รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา (Our Earth, Our Habitat, Our Home)

 พ.ศ. 2540 (1997)     เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก (For Life one Earth)

 พ.ศ. 2541(1998)     เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน (For Life on Earth “Save our Seas”)

 พ.ศ. 2542 (1999)     รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม (Our Earth, Our Future…Just Save It)

 พ.ศ. 2543 (2000)     ปี 2000 สหัสวรรษแห่งชีวิตสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา
(2000 The Environment Millennium : Time to Act)พ.ศ. 2544 (2001)     เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต (CONNECT with the World Wide Web of  Life)

 พ.ศ. 2545 (2002)     ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต (Give Earth a Chance)

 พ.ศ. 2546 (2003)     รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤตจะมาเยือน (Water – Two Billion People are Dying for it!)

 พ.ศ. 2547 (2004)     ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย (Wanted! Sea and Oceans – Dead or Live?)                                   

พ.ศ. 2548 (2005)      เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก (GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET!)

 พ.ศ. 2549 (2006)     เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ (DON’T DESERT DRYLANDS!)

 พ.ศ. 2550 (2007)     หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง (MELTING ICE – A HOT TOPIC ?)

 พ.ศ. 2551 (2008)     ลดวิกฤตโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Kick the Habit – Towards a low carbon economy)

 พ.ศ. 2552 (2009)     คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน (Your Planet Needs You – Unite to Combat Climate Change)

 พ.ศ. 2553 (2010)     ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก (Many Species One Planet One Future)

พ.ศ. 2554 (2011)     ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา (Forests : Nature at your Service)

พ.ศ. 2555 (2012)     คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Economy : Does it include you?)

พ.ศ. 2556 (2013)     กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Think Eat Save) 

 

 

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

Update : 04 – 06 – 56

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code