คัดเลือกผลงาน ‘ชวนคนเลิกบุหรี่’ 3 ล้าน 3 ปี ระดับชาติ

ที่มา : เว็บไซต์ hfocus.org


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ hfocus.org


คัดเลือกผลงาน 'ชวนคนเลิกบุหรี่' 3 ล้าน 3 ปี ระดับชาติ thaihealth


หมออนามัย จับมือ สธ. สสส. และภาคีเครือข่าย จัดประกวดคัดเลือกผลงานดีเด่นควบคุมการบริโภคยาสูบระดับพื้นที่ ตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ปีที่ 3 เผยผู้สนใจส่งผลงานคัดเลือกกว่า 90 ผลงาน พร้อมประกาศมอบโล่รางวัลในวันงดสูบบุหรี่โลก


เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.  มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานควบคุมยาสูบในพื้นที่ ชวนคนเลิกบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคน ใน 3 ปี ซึ่งโครงการฯ จะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้


สำหรับผลการดำเนินงานโครงการฯ สะสมปี 2560- 2562 จากระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 พบว่า มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ สะสม 3,003,960 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100.1 ของจำนวน เป้าหมายรวม และมีจำนวนผู้ที่เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือนขึ้นไปจำนวน 122,789 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 ของจำนวนผู้เข้าร่วม


คัดเลือกผลงาน 'ชวนคนเลิกบุหรี่' 3 ล้าน 3 ปี ระดับชาติ thaihealth


ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากร จึงได้จัดประกวดโครงการเสริมพลังเครือข่าย อสม. รพ.สต. และชุมชน ในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบระดับพื้นที่ ตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ปีที่ 3 ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 เพื่อคัดเลือกผลการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบระดับพื้นที่ดีเด่นทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นประเภท อสม. รพ.สต. และชุมชน ดีเด่นระดับเขต ภาค และชาติ ซึ่งมีผู้สนใจส่งร่วมผลงานคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 90 ผลงาน ดังนี้ 1.ประเภท อสม.จำนวน 30 ผลงาน 2.ประเภท รพ.สต. จำนวน 31 ผลงาน และ 3.ประเภทชุมชน จำนวน 29 ผลงาน ซึ่งผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย อสม. ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ผู้ประสานงานควบคุมการบริโภคยาสูบระดับจังหวัด และคณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย จำนวนกว่า 120 คน


คัดเลือกผลงาน 'ชวนคนเลิกบุหรี่' 3 ล้าน 3 ปี ระดับชาติ thaihealth


นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย กล่าวว่า โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ปีที่ 3 เป็นโครงการสำคัญที่จะทำให้คนห่างไกลบุหรี่ ลดการเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้และมีสุขภาพที่ดีขึ้นอันจะเป็นรากฐานของการสร้างระบบ สร้างนำซ่อม สำหรับการประกวดครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจคนทำงานแล้วยังเป็นการค้นหาต้นแบบการดำเนินงานดีเด่น เพื่อให้ทุกพื้นที่สามารถนำไปเผยแพร่เป็นแนวทางการทำงานในพื้นที่ต่อไปได้ และจะมีการประกาศผลการคัดเลือกแต่ละประเภทอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 เมษายน 2562 และจะมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อสม. รพ.สต.และชุมชนที่ได้รับรางวัลในระดับเขต ภาค และชาติ ในมหกรรมเลิกบุหรี่โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี


คัดเลือกผลงาน 'ชวนคนเลิกบุหรี่' 3 ล้าน 3 ปี ระดับชาติ thaihealth


นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมออนามัย กล่าวว่า จะมีการคัดเลือกผลงานประเภทหน่วยงานและองค์กรดีเด่นในการควบคุมบริโภคยาสูบ ได้แก่ สสจ. สสอ. พชอ. ในระดับเขต ภาค และชาติ เช่นเดียวกัน และจะประกาศมอบรางวัลในงานมหกรรมชวนเลิกบุหรี่ โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการ ก็จะได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น เพื่อเข้ารับประทานโล่จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ในวันงานงดสูบบุหรี่โลกต่อไปด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code