คัดกรองสุขภาพพระ-เณร จังหวัดนครราชสีมา

ที่มา : ข่าวสด


คัดกรองสุขภาพพระ-เณร จังหวัดนครราชสีมา thaihealth


แฟ้มภาพ


ร.พ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ จ.นครราชสีมา จัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย


โดยมีพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วย รมว.สาธารณสุข เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง และให้พระสงฆ์ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา


นพ.สำเริงกล่าวว่า จ.นครราชสีมา มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งสิ้น 382 แห่ง มีวัด จำนวน 2,185 วัด มีพระภิกษุ-สามเณร จำนวน 9,964 รูป ถ้าดูอัตราการป่วย จะเป็นว่า ร้อยละ 50 มีสุขภาพที่ดี แต่อีก ร้อยละ 25 เป็นกลุ่มเสี่ยง กับกลุ่มที่ป่วยอีก ร้อยละ 25 ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยเป็นเบาหวานเกือบร้อยละ 30 ความดันโลหิตสูงอีกเกือบร้อยละ 40 และยังป่วยด้วยโรคอื่นๆ อีก


กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบ ทั้งการตรวจเบาหวาน ความดันโลหิต ตรวจเท้า หัวใจ การเอกซเรย์ จึงต้องดำเนินการพร้อมกันครบชุด มาออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์สามเณร ตั้งแต่ ปอด หัวใจ ร่างกาย เลือด ปัสสาวะ เป็นต้น โดยหากตรวจเสร็จแล้ว สุขภาพปกติ ก็จะบันทึกข้อมูลเอาไว้ แต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะแนะนำวิธีป้องกัน ถ้าป่วย ก็จะส่งต่อตามขั้นตอนรักษาจนหาย


"ต่อไปนี้ เมื่อพระสงฆ์มาเข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาล จะต้องจัดที่นั่งแยกเฉพาะให้กับพระสงฆ์ และให้ตรวจรักษาก่อนเพล ไม่ต้องรอตามคิว รวมทั้ง ถ้าตรวจแล้ว ยาที่จะจ่ายให้ตามบัญชีหลักประกันสุขภาพไม่เพียงพอ ก็ให้จ่ายยาอื่นๆ ที่เหมาะสมในการรักษาให้กับพระสงฆ์ แล้วจึงไปเบิกเงินจากกองทุนพระสงฆ์ที่โรงพยาบาลสงฆ์ได้ในภายหลัง นอกจากนี้ พระสงฆ์สามารถเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคได้ทุกโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพระสงฆ์และสามเณร ได้มีสุขภาวะที่ดี" ผู้ช่วย รมว.สาธารณสุข กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code