คัดกรองพัฒนาการ เด็กปฐมวัยทั่วประเทศ

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9,18,30,42 เดือน 


คัดกรองพัฒนาการ เด็กปฐมวัยทั่วประเทศ thaihealth


แฟ้มภาพ


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลสกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า พัฒนาการเด็กปฐมวัยถือเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนในครอบครัวและทุกภาคส่วน จะมีบทบาทในการดูแลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสมวัยโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีบทบาทสำคัญในการประเมินและดูแลแก้ไขพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย ซึ่งผลการสำรวจพัฒนาการเด็กในปี 2557 โดยกรมอนามัยพบว่า เด็กปฐมวัยไทย 1 ใน 3 หรือร้อยละ 30มีวิกฤติทางด้านพัฒนาการ โดยเฉพาะพัฒนาการล่าช้าด้านภาษา และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งพัฒนาการทั้ง 2 ด้าน มีผลต่อระดับสติปัญญา ส่งผลต่อการเรียนรู้ ทั้งด้านทักษะการอ่าน เขียน คิดคำนวณ และไอคิว อาจทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะการเป็น AEC


ผลการศึกษาพบว่าการค้นหาเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า ให้ได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที จะทำให้เด็กกลับมาปกติถึงร้อยละ 90 ส่วนอีกร้อยละ 10 อาจมีปัญหาอื่นๆ เช่น ออทิสติกหรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ระดมความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน จัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 9, 18, 30, 42 เดือนทั่วประเทศ ในวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 จำนวน 40,000 คน ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,785 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 1,576 แห่ง โรงเรียนอนุบาล 27,400 แห่ง


ศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาลที่มีเด็กปฐมวัย ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลทหารบก 37 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 12 แห่งของสำนักอนามัย กทม.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนและทัณฑสถานหญิงที่ดูแลเด็กปฐมวัย รวมถึงเด็กที่เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุน 400 บาท รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รพ.ตำรวจ และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง เพื่อค้นหาเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า ให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและครอบคลุมมากขึ้น


 

Shares:
QR Code :
QR Code