ความสุขเกิดจากพึ่งตนเอง

บนพื้นฐานแห่งความสมดุล

 ความสุขเกิดจากพึ่งตนเอง

 

          ข่าวสดและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดบรรยายธรรมพิเศษ ที่สำนักงานข่าวสด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้าฟังเต็มจำนวนที่นั่ง

          น.พ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สสส. ได้มาร่วมงานและบรรยายหัวข้อ “สุขภาวะองค์กร ชีวิตการทำงาน” ว่า ปัจจุบันคนเราเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพของร่างกาย และเมื่อร่างกายมีความสมบูรณ์และความสุขแล้ว สิ่งต่อมาคือการทำให้สังคมที่อยู่ร่วมกันมีสุข เพราะชีวิตกับการทำงานต้องไปพร้อมกันบนพื้นฐานแห่งความสมดุล ซึ่งการจะทำให้สุขภาวะองค์กรมีความสุขได้ ต้องประกอบด้วยความสุข 8 ประการ คือ 1. ความมีสุขภาพดีทั้งกายและใจแข็งแรงสมบูรณ์ 2. ความสุขในความมีน้ำใจ

 

          3. ความสุขที่ได้ผ่อนคลาย 4. ความสุขที่ได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา 5. ความสุขที่มีจิตใจสงบ6. ความสุขที่รู้จักการใช้เงิน อยู่อย่างพอเพียงไม่เป็นหนี้ 7. ความสุขที่ครอบครัวมีความอบอุ่น และสุดท้าย 8. ความสุขที่เห็นทุกคนในสังคมมีความสุข หากทำได้ครบทั้ง 8 ประการนี้ ทั้งตัวเรา และองค์กรก็จะมีความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิต

          

          จากนั้นเป็นการบรรยายธรรมพิเศษ โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต หัวข้อ “ธรรมะลดเครียด สนุกกับชีวิตและงาน” โดยพระมหาสมปอง กล่าวบรรยายธรรมว่า ความสุขเกิดขึ้นได้ต้องอยู่ที่ตัวเรา ความสุขของตัวเราอยู่บนใบหน้า เราจะมีความสุขได้ต้องเริ่มต้นจากการยิ้ม โดยเริ่มจากการยิ้มให้กับตัวเอง ก่อนยิ้มให้คนอื่น ยิ้มให้กับคนรอบข้าง และเมื่อใดที่เรายิ้มได้ ตัวเราก็จะลืมทุกข์ได้ ส่วนการนำเอาธรรมะมาใช้ในการทำงานให้สนุกได้นั้น เราต้องรู้จักเรื่องการครองตน ครองคน และครองงาน การครองตนคือการตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม ตั้งอยู่บนขันติหรือความอดทนและต้องรู้จักจาคะคือเสียสละ เพื่อเกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น

         

          ส่วนการครองคน เราต้องนำหลักธรรมะสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยาสมานัตตตา มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกับผู้ร่วมงาน การเอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น การไม่พูดเท็จการทำงานให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร และการทำงานด้วยความเสมอต้นเสมอปลายส่วนการครองงาน ที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จ ต้องนำหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาเป็นหลัก คือ ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความพยายามในการทำงาน จิตตะ การใส่ใจในงานที่ทำ และวิมังสา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หากนำมาใช้ชีวิตการทำงานจะมีแต่ความสุข

      

          “การใช้ชีวิตให้มีความสุขต้องเอาธรรมะมาเป็นเครื่องนำจิตใจ ชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอน ควรทำประโยชน์ให้เกิดความสุขมากที่สุด สิ่งสำคัญต้องรู้จักใช้ความคิดในการแก้ปัญหาให้มากกว่าใช้กำลัง หากเราคิดดีแล้ว ความสุขจะอยู่กับตัวเราตลอดไป “พระมหาสมปองบรรยายธรรม


 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

 

 

update : 07-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code