ความสุขคนทำงาน

          มหิดล ร่วมกับ สสส. วัดความสุขคนทำงานไทยพบจิตวิญญาณดี-ผ่อนคลายแย่-ต่อยอดรับอาเซียน


/data/content/25730/cms/e_dehmnoptw147.jpg


        รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยในงานแฮปปี้ เวิร์ก เพลซ ฟอรั่ม 2014 ซึ่ง Happy Workplace Forum 2014  ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ม.มหิดล และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดขึ้นเพื่อวัดความสุขคนทำงานไทยรอบ 3 ปี ว่า ผลสถานการณ์ความสุขคนทำงานในไทย โดยสำรวจคนทำงานกว่า 96,700 คน จาก 274 องค์กร พบว่า ปี 2555 ครึ่งปีแรก คนทำงานมีความสุขภาพรวม 61.1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ครึ่งปีหลัง 60.9 คะแนน ส่วนปี 2556 ครึ่งปีแรกลดลงเหลือ 57.1 คะแนน ครึ่งปีหลัง 60.2 คะแนน น่าจะเป็นผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ และปี 2557 ครึ่งปีแรกเพิ่มเป็น 61.1 คะแนน


          รศ.ดร.ศิรินันท์กล่าวว่า โดยด้านจิตวิญญาณดีได้คะแนนสูงสุดทุกปี สะท้อนว่าคนทำงานส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านจิตวิญญาณของการทำงาน ขณะที่ด้านผ่อนคลายดี ได้คะแนนต่ำสุด โดยเฉพาะครึ่งปีแรก 2556 มีคะแนนเพียง 48.5 คะแนน สะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนให้สร้างเสริมความสุขคนทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง


          "ในระยะต่อไปจะวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นเรื่องสถานที่ทำงานที่มีคนทำงานหลายวัฒนธรรม หลายเชื้อชาติ รองรับประชาคมอาเซียน เป็นการแสดงความพร้อมสถานประกอบการไทยในการรับการไหลเวียนแรงงานเสรี โดยขณะนี้ได้แปลเครื่องมือที่เรียกว่า แฮปปิโนเมเตอร์ ครบ 10 ภาษาแล้ว" รศ.ดร.ศิรินันท์กล่าว


          ด้าน นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า การดำเนิน/data/content/25730/cms/e_efhmtuwx1468.jpgโครงการจับตาสถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศ ไทย ปี 2555-2557 ผ่านเครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคลและองค์กรโดยโปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณและบันทึกผลได้ทันที ตามหลักความสุข 8 ประการ+1 มิติ ได้แก่ 1.สุขภาพดี 2.ผ่อนคลายดี 3.น้ำใจดี 4.จิตวิญญาณดี 5.ครอบครัวดี 6.สังคมดี 7.ใฝ่รู้ดี และ 8.การเงินดีและการงานดี


          "ผลการจับตาสถานการณ์ความสุขคนทำงาน จะช่วยเสริมจุดแข็งลดจุดอ่อนได้ตรงจุด บริหารจัดการความสุขได้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนแนวคิดองค์กรแห่งความสุข เพื่อร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนแห่งความสุขต่อไป"


 


 


            ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


            ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code