‘ควนโต๊ะเหลง’ หมู่บ้านสีเขียว ต่อยอดสู่ “ไบไซเคิลทัวร์”

ที่มา: เฟสบุ๊ก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม


ภาพประกอบจากเฟสบุ๊ก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม


‘ควนโต๊ะเหลง’ หมู่บ้านสีเขียว ต่อยอดสู่ “ไบไซเคิลทัวร์” thaihealth


“โครงการหมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์” แก้ปัญหาสุขภาพชุมชนจากสารเคมี


ชุมชนบ้านควนโต๊ะเหลง จังหวัดสตูล จัดทำ “โครงการหมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์” เพื่อแก้ปัญหาในการทำการเกษตรและปัญหาสุขภาพของชุมชนจากการใช้งานเคมี โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สมาชิกในชุมชน


‘ควนโต๊ะเหลง’ หมู่บ้านสีเขียว ต่อยอดสู่ “ไบไซเคิลทัวร์” thaihealth


โดยตั้งเป้าสร้างหมู่บ้านสีเขียวที่น่าอยู่และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมต่อยอดไปสู่นวัตกรรม “ไบไซเคิลทัวร์” โดยชักชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ปั่นจักรยานเพื่อการเก็บข้อมูลชุมชน และติดตามเยี่ยมเยียนดูแลผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาดูงานด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ และบุคคลต้นแบบในชุมชน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับที่ไปปรับใช้ในการชีวิตประจำวัน พร้อมปลูกฝัง “จิตสาธารณะ” ให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนแห่งนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code