‘คลองสามวา’ นำร่องสุขภาวะดีทุกวัย ทำ5ชุมชนต้นแบบคุณภาพอยู่อาศัย

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

                  ‘คลองสามวา’ นำร่องสุขภาวะดีทุกวัย ทำ5ชุมชนต้นแบบคุณภาพอยู่อาศัย

                   นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผอ.เขตคลองสามวา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาสุขภาวะของคนทุกช่วงวัย ในพื้นที่นำร่องเขตคลองสามวา กทม. ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) ชุมชนในพื้นที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดการชุมชนที่สร้างสภาวะแวดล้อมเอื้อต่อการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ

                   เนื่องจากท่ามกลางสถานการณ์เปลี่ยน แปลงของสังคมไทยที่มีบทบาทอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตลดลง ปัจจัย ด้านสังคมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปัจจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนผ่าน กระทั่งปัจจัยด้านสุขภาพที่การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด คาดการณ์ว่าจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น และส่งผลต่อวิถีชีวิต ขณะที่แนวทางหนึ่งในการแก้ไขและรับมือคือ การสร้างสุขภาวะชุมชน

                   สำหรับพื้นที่เขตคลองสามวา มีความร่วมมือของชุมชนกับหน่วยงานร่วมกันเพิ่มความเข้มแข็งชุมชน รวมถึงพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบชุมชนสุขภาวะของคนทุกช่วงวัย นำร่อง 5 ชุมชน 4 แขวง ได้แก่ (1)แขวงสามวาตะวันตก คือ ชุมชนนิมิตใหม่เมืองมีน (2) แขวงทรายกองดิน คือ ชุมชนเมืองใหม่มาลัยทอง (3) แขวงบางชัน คือ ชุมชนทองกิตติ (4) แขวงทรายกองดินใต้ คือ ชุมชนโรงช้าง และชุมชนภูมิใจ

                   นายพันธ์ศักดิ์ ระบุ การพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาวะจำเป็นต้องพัฒนาและ บูรณาการความร่วมมือขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกับชุมชน จึงเป็นที่มาการทำบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ซึ่ง มีเป้าหมายสร้างสภาวะแวดล้อมเอื้อต่อการ อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ อาทิ การพัฒนากายภาพชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ การสร้างพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มคนในชุมชน การพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจ พื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                   นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนา “ศูนย์ประสานงานสุขภาวะชุมชน” เพื่อการดูแลสุขภาวะคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ และพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กและเยาวชนในชุมชนด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code