‘คลองขลุง’ เกิดธนาคารขยะ แก้ปัญหาชุมชน

ที่มา : จัดการขยะ 12 ประเด็นสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


‘คลองขลุง’ เกิดธนาคารขยะ แก้ปัญหาชุมชน thaihealth


สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นองจำนวนประชากรในพื้นที่ และความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตสมัยใหม่ ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ประกอบกับจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอยที่ลดลง กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด จังหวัดกำแพงเพชร


ปัจจุบันการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ทำโดยการนำขยะมูลฝอยทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการกำจัด ซึ่งในจำนวนดัง‘คลองขลุง’ เกิดธนาคารขยะ แก้ปัญหาชุมชน thaihealthกล่าว ยังมีวัสดุที่ยังมีมูลค่าสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้โดยตรง (Reuse) หรือสามารถนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมทั้งขยะ มูลฝอย บางส่วนก็ยังสามารถนำมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยหมัก แต่ขยะเหล่านี้ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างคุ้มค่า เนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึก เกี่ยวกับขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดขึ้น เพื่อดำเนินการจัดการขยะ และลดปริมาณขยะในตำบลแม่ลาด โดยมีกิจกรรมหลักที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือ การรณรงค์ให้ประชาชนมีการจัดการขยะด้วย 3R (Reuse, Reduce, Recycle) นอกจากนี้ ธนาคารยังทำการรับซื้อขยะรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และเป็นแรงจูงใจในการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ