ครม.เห็นชอบ 3 มาตรการวันลอยกระทง

ที่มา : เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ครม.เห็นชอบ 3 มาตรการวันลอยกระทง  thaihealth


แฟ้มภาพ


ครม.เห็นชอบ 3 มาตรการวันลอยกระทง เน้นความปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม งดเล่นประทัด-พลุ-ดอกไม้ไฟในที่ชุมชน และปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบแนวทาง และมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและอีก 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม ปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่ดีงามและการดูแลชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของประชาชน แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ


รณรงค์ “ลอยกระทงปลอดภัย” อาทิ ไม่เล่นพลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย โคมไฟ ในที่ชุมชนหรือสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเพลิงไหม้ เคารพกฎจราจร รณรงค์


“สืบสานวัฒนธรรมไทย” ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม การละเล่น และการแสดงทางวัฒนธรรม ตามประเพณีท้องถิ่น และรณรงค์


“ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ส่งเสริมให้ประชาชนใช้วัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์กระทง ลอยกระทง 1 ครอบครัว 1 กระทง และ 1 หน่วยงาน 1 กระทง เพื่อลดปริมาณขยะ


สำหรับมาตรการดังกล่าว จะช่วยอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงคุณค่า ป้องกันอุบัติเหตุ สร้างภาพลักษณ์อันดีแก่สายตาชาวโลกให้เดินทางมาท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ เป็นการยกระดับและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code