“คนไทย” อยากทำอะไร? ถวายในหลวง ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้

ที่มา : สวนดุสิตโพลล์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทางราชการกำหนดให้เป็นวันหยุดหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ และถือเป็นวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “คนไทย” อยากทำอะไร? ถวายในหลวงในวันที่ 5 ธ.ค.นี้   จำนวน 2,252 คน ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2555  สรุปผลดังนี้


1. “พระราชกรณียกิจ” ของ “ในหลวง” ที่คนไทยประทับใจ


อันดับ 1 พระราชทานพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้กับปวงชนชาวไทยและทรงเป็นแบบอย่างที่ดี 36.17%


อันดับ 2 เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ทุรกันดาร ออกเยี่ยมเยียนประชาชน 27.21%


อันดับ 3 การประดิษฐ์คิดค้นโครงการต่างๆ เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา  ฝนหลวง เขื่อน และแก้มลิง เป็นต้น 14.57%


อันดับ 4 พระราชทาน “เกษตรทฤษฎีใหม่” จัดตั้งโครงการหลวงให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ 11.56%


อันดับ 5 ทรงเป็น"กษัตริย์นักประดิษฐ์" พัฒนา สืบสานงานด้านศิลปะ งานช่างฝีมือ  ดนตรี และกีฬา 10.49%


2. สิ่งที่คนไทยตั้งใจจะทำเป็นพิเศษ เพื่อถวาย “ในหลวง” เนื่องในวันที่ 5 ธ.ค.


อันดับ 1 เป็นคนดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม มีความรักใคร่สามัคคี ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง  40.16%


อันดับ 2 ทำบุญ ใส่บาตร นั่งสมาธิ สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   22.81%


อันดับ 3 รักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณบ้านและชุมชน ดูแลแม่น้ำ ลำคลอง 15.69%


อันดับ 4 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักประหยัด อดออม  11.80%


อันดับ 5  จุดเทียนชัย ถวายพระพร /เดิน วิ่ง เทิดพระเกียรติ 9.54%


3. “คำถวายพระพร” ที่คนไทยอยากถวาย “ในหลวง”


อันดับ 1 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 46.55%


อันดับ 2 ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร 26.83%


อันดับ 3 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญและเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าของปวงชนชาวไทยตลอดไป 17.63%


อันดับ 4 เรารักพระเจ้าอยู่หัว /เรารักในหลวง  8.99%


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code