คนไทยอ่านเพิ่มขึ้น 66 นาทีต่อวัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


คนไทยอ่านเพิ่มขึ้น 66 นาทีต่อวัน thaihealth


แฟ้มภาพ


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 มี.ค. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(ทีเค พาร์ค) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดแถลงข่าว "นำเสนอผลสำรวจการอ่านของประชากรคนไทย พ.ศ.2558" และเสวนา "ผลสำรวจการอ่านกับแนวโน้มพฤติกรรมการอ่านของคนไทย" ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 14


โดยนางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ ผอ.สำนักสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สถิติการอ่านของคนไทยจัดทำขึ้นทุก 2 ปี โดยในปี '58 ได้ขยายคำนิยามการอ่านในการสำรวจให้รวมการอ่านข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อี-เมล์ ฯลฯ ยกเว้นการอ่านข้อความเพื่อการสนทนา หรือติดต่อสื่อสาร สำรวจจากตัวอย่าง 55,920 ครัวเรือน เก็บข้อมูลช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย.58 ได้ผลสรุปว่าการอ่านของเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เด็กเล็กที่อ่านมีประมาณ 2.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 60.2 และพบว่าเด็กเล็กใช้เวลาอ่านนานขึ้น 7 นาทีต่อวัน จาก 27 นาทีเพิ่มเป็น 34 นาที แต่มีความถี่ในการอ่านลดลง


ส่วนการอ่านของคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป พบว่ามีอัตราการอ่านลดลงจากร้อยละ 81.8 ในปี '56 เป็นร้อยละ 77.7 ในปี '58 ส่วนประเภทสื่อที่ทุกคนนิยมอ่านคือรูปเล่มหนังสือ ร้อยละ 96.1 และหนังสือพิมพ์มีผู้อ่านสูงสุดคือ ร้อยละ 67.3 รองลงมาคือข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ คือร้อยละ 51.6 ส่วนเวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านนั้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 6 นาทีต่อวัน หรือ 66 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี '56 อยู่ที่ 37 นาทีต่อวัน โดยกลุ่มเยาวชนใช้เวลาอ่านมากที่สุด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 34 นาทีต่อวัน หรือ 94 นาที กลุ่มวัยเด็กและวัยทำงานใช้เวลาอ่านเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 1 ชั่วโมง ส่วนวัยสูงอายุใช้เวลาอ่านน้อยที่สุดเฉลี่ย 44 นาทีต่อวัน และการที่ทุกวัยใช้เวลาอ่านเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี '58 ได้เพิ่มการอ่านข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มวัยเยาวชนใช้เวลาอ่านเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 44 นาทีต่อวัน และมีผู้ไม่อ่านถึงร้อยละ 22.3 หรือ 13.9 ล้านคน สาเหตุที่ไม่อ่านมากที่สุดคือชอบดูโทรทัศน์ ร้อยละ 41.9 และอ่านหนังสือไม่ออกมีถึงร้อยละ 20.6


นายวัฒนชัย วินิจจะกูล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ทีเค พาร์ค กล่าวว่าหวังว่าผลสำรวจในวันนี้จะช่วยให้ทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวให้ความสำคัญรณรงค์ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม


นายจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวว่าคนไทยอ่านหนังสือ 77.7% ไม่ใช่ 8 บรรทัดต่อปี ขอให้หยุดพูดได้แล้ว เพราะเป็นข้อมูลที่ทำลายประเทศชาติ ทำให้อับอาย และหากคนไทยอ่านหนังสือมากกว่า 66 นาทีต่อวันมองว่าอนาคตวงการหนังสืออยู่ได้แน่นอน และสื่อโซเชี่ยลเน็ตเวิร์กเป็นตัวช่วยให้คนอ่านหนังสือ


นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า การส่งเสริมการอ่านควรเริ่มที่ครอบครัว ปัจจุบันวัยรุ่นทั่วโลกหันมาอ่านหนังสือกระดาษมากขึ้น และการอ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่ในครรภ์มารดา 6-7 เดือนจนไปถึงปฐมวัยทำให้เด็กรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น


นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุ๊คบี จำกัด กล่าวว่า จุดแข็งของอีบุ๊กคือการเข้าถึงทำให้มีคอนเทนต์ที่หลากหลาย แต่ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้สื่อตามความสนใจของแต่ละคน และควรใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพื่อกระจายได้ง่าย


สำหรับบรรยากาศบริเวณบูธสำนักพิมพ์มติชนในวันนี้มีประชาชนเข้าไปเลือกซื้อหนังสือกันอย่างคึกคัก โดยนายสรกล อดุลยานนท์ เจ้าของนามปากกา "หนุ่มเมืองจันท์" มาแจกลายเซ็นให้แฟนคลับและแฟนหนังสือด้วย ซึ่งเขียนหนังสือฟาสต์ฟู้ดธุรกิจเล่มที่ 26 โดยใช้ชื่อว่า "ทางของเรา ต้องก้าวเอง" โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

Shares:
QR Code :
QR Code