คนไทยป่วยเสียชีวืตจาก “โรคไม่ติดต่อ”

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน 360 องศา


 คนไทยป่วยเสียชีวืตจาก


          นพ.อัษฎางค์ กล่าวอีกว่า การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันของกรมควบคุมโรคติดต่อ จะให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนทั้งห่วงโซ่ในเชิงรุกแบบองค์รวม ที่อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข หรือแพทย์แนะนำการบริโภคที่ถูกต้อง, กระบวนการทางกฎหมาย ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสินค้าในท้องตลาดเพื่อตอบรับกับนโยบายลดการบริโภค "หวาน เค็ม มัน" เพื่อทำให้อัตราการเป็นโรคไม่ติดต่อลดลง


          ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คือ ตัวแทนภาครัฐ ภาคส่วนของชุมชน และท้องถิ่น ที่เป็นกำลังสำคัญ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง 11 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code