คนทำงานออกกำลังอย่างไร?

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


คนทำงานออกกำลังอย่างไร? thaihealth


แฟ้มภาพ


ทุกวันนี้คนทำงานตื่นตัวกันมากในเรื่องการออกกำลังกาย ใครไม่เป็นสมาชิกของสถานออกกำลังกายออกจะไม่อินเทรนด์


ชนิดของการออกกำลังกายมีการแบ่งหลายแบบแล้วแต่วัตถุประสงค์ ยกตัวอย่างเช่น แบ่งชนิดของการออกกำลังกายเป็น 1) แบบส่วนบุคคล 2) แบบกลุ่มที่มีปัญหาหรือมีสมรรถภาพใกล้เคียงกัน (Group Exercise) และ 3) การออกกำลังกายแบบกลุ่มใหญ่ (Mass Exercise)


การออกกำลังแบบกลุ่มใหญ่ มีข้อดีคือทำพร้อมกันได้ทีละมากๆ เช่น การเต้นแอโรบิกที่สนามหลวงมีคนมาร่วมเป็นแสนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว  เป็นการกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย พร้อมกับความสนุกสนาน 

ข้อด้อยของการออกกำลังกายแบบกลุ่มใหญ่คือ อาจหนักไปสำหรับบางคน  แต่บางคนอาจได้ประโยชน์น้อยเพราะความหนักของการออกกำลังกายไม่พอ  


การออกกำลังกายแบบกลุ่ม การออกกำลังกายแบบนี้เป็นการรวมกลุ่มคนที่มีความสามารถหรือมีปัญหาใกล้เคียงกันมาออกกำลังกายร่วมกัน เช่น การออกกำลังกายกลุ่มของผู้สูงอายุ การออกกำลังกลุ่มในผู้ที่มีไหล่ติด การเต้นแอโรบิกในสถานออกกำลังกายโดยทั่วไป 


ข้อดีของการออกกำลังกายแบบนี้คือ มีแรงจูงใจที่จะออกกำลังกาย มีการแข่งขันกัน และสนุกสนาน 

ข้อด้อยคือ การจะจัดกลุ่มคนที่มีความสามารถใกล้เคียงกันมารวมกลุ่มกันออกกำลังกายเป็นเรื่องยาก ยกตัวอย่างเช่น การเต้นแอโรบิกเป็นกลุ่ม  ถ้าผู้เต้นมีสมรรถภาพของระบบหายใจและหัวใจต่างกันมาก คนที่มีสมรรถภาพดีอาจได้ประโยชน์ คนที่มีสมรรถภาพไม่ดีอาจเกิดอันตรายได้ 


ในทางปฏิบัติอาจแบ่งกลุ่มการเต้นแอโรบิกตามอายุ หรือแบ่งเป็น 3 ระดับ เช่น แบบหนัก แบบปานกลาง และแบบเบา ผู้จะเข้าร่วมกลุ่มควรมีการตรวจเช็กสมรรถภาพเพื่อที่จะประเมินตัวเองก่อนที่จะร่วมออกกำลังกายในกลุ่มใด 

การออกกำลังแบบกลุ่มในคนที่ทำงานประเภทเดียวกัน เช่น ในกลุ่มงานนั่งเย็บรองเท้าในโรงงาน จะทำได้ง่ายเพราะคนทำงานจะมีสมรรถภาพและปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นคล้ายๆ กัน 

ผู้ที่จะนำการออกกำลังกายควรมีความรู้เกี่ยวกับชนิด และผลของการออกกำลังกายแต่ละประเภท เพื่อที่จะได้ออกแบบท่าการออกกำลังกายให้เหมาะกับคนกลุ่มนั้น


การออกกำลังกายแบบส่วนบุคคล การออกกำลังกายแบบส่วนบุคคลเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพราะสามารถกำหนดความหนักของการออกกำลังกายได้ในแต่ละบุคคล ทำให้ได้ประโยชน์สูงสุด  สามารถจัดเวลาที่จะออกกำลังของตัวเองได้ไม่ต้องรอเป็นกลุ่ม  แต่ผู้ที่จะออกกำลังกายต้องสร้างสุขนิสัย คือต้องทำสม่ำเสมอ


นอกจากนี้ มีชนิดของการออกกำลังกายตามสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ สมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของร่างกาย และความคล่องแคล่วว่องไว

Shares:
QR Code :
QR Code