คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้นแบบองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้นแบบองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ thaihealth


เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และ สสส. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ต้นแบบองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ โชว์โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร Si How สร้างสุขภาพกาย-ใจ แข็งแรงป้องกันโรค NCDs


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้นแบบองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ thaihealth


ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำแนวคิดการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสุภาพดี (Healthy Organization) ภายใต้โครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในองค์กร  ด้วยการวางระบบ Intervention & Tools เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และ รศ.ดร.นพ.เมธี ชยะกุลคีรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ รับมอบ ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้นแบบองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ thaihealth


ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร (Siriraj Healthy Organization and Wellbeing หรือ Si How) เพื่อสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาแพทย์ ขับเคลื่อนโยบายสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้เกิดองค์กรแห่งสุขภาวัฒนะ โดยนำกรอบแนวคิด Healthy Organization ไปประยุกต์ใช้ ซึ่ง Si How ประกอบไปด้วยการดำเนินงานตามองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ การนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy Policy), การจัดโรงอาหารสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy Canteen), การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพ (Healthy Education) , การจัดสานักงาน/ ห้องเรียน / ห้องประชุม ตามแนวทางสร้างเสริมสุขภาพ คำนึงถึงอาหารว่างที่ดีต่อสุขภาพ และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Healthy Workplace)


การจัดพื้นที่สร้างสุขภาวะ เอื้อต่อการเพิ่มกิจกรรมทางกาย (Healthy Space), การแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy Tournament) และการส่งเสริมให้เกิดบุคคลต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy Stars) ถือเป็นต้นแบบของโรงเรียนแพทย์/องค์กรขนาดใหญ่ในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรม เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถนำไปขยายผลในระดับประเทศให้บรรลุเป้าหมายได้จริง


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้นแบบองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ thaihealth


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้นแบบองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ thaihealth


นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า ขอชื่นชมคณะแพทย์ศาตร์ศิริราชพยาบาล ที่มีนโยบายที่ชัดเจน ทั้งยังมีความมุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง ขยายผลไปยังบุคลากรของศิริราชกว่า 17,000 คน นำไปสู่องค์กรต้นแบบระดับประเทศ ผลักดันให้เกิดนโยบายระดับชาติ  ปัจจัยหลักที่จะก้าวถึงเป้าหมายดังกล่าวคือ การได้รับการสนับสนุนของผู้นำองค์กรที่กำหนดให้เป็น นโยบายที่สำคัญ ตลอดจนการมีทีมงานที่เข้มแข็ง และการสื่อสารเพื่อปลุกกระตุ้นให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้นแบบองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ thaihealth


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า โครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในองค์กร  ด้วยการวางระบบ  Intervention & Tools เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนวัยทำงานในองค์กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครอบคลุมการถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร และทีมงาน/คณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพพนักงานขององค์กร สามารถนำตัวอย่าง แนวทาง สื่อความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในองค์กร เอื้อให้เกิดการเสริมสร้างสุขภาพของพนักงานในองค์กร  ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เพราะพิสูจน์แล้วว่า โรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่างศิริราชพยาบาลทำได้ หน่วยงานอื่นๆ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีนโยบายขับเคลื่อนที่ชันเจนก็สามารถทำได้เช่นกัน


โดยองค์กรที่ต้องการขอคำปรึกษาในการดำเนินการ สามารถติดต่อได้ที่ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ทางเฟซบุค เครือข่ายคนไทยไร้พุง หรือ email : [email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ