คณะสงฆ์โคกสี จัด “สุขภาพพุทธบริษัท”

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์ หมายเหตุ : ข้อมูลจากเฟซบุ๊กธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ แห่งชาติ


ภาพประกอบจากบ้านเมืองออนไลน์ 


คณะสงฆ์โคกสี จัด


วันพระใหญ่คณะสงฆ์โคกสีเปลี่ยนแนว!จัดกิจกรรม "สุขภาพพุทธบริษัท" "สสส." หนุนคณะสงฆ์โคกสีเมืองขอนแก่น ผนึกกำลังภาคีสุขภาพร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสงฆ์ หวังสร้างพระสงฆ์แข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข


เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2561ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติในระดับพื้นที่ การนี้มีพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เมตตาเป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดยนางสาวนิตยา ภูบัวเพชร หลังจากนั้นท่านประธานได้บรรยาย เรื่อง “พระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพ”


การดำเนินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ในระดับพื้นที่ตำบลโคกสี ได้มีการคัดกรองสุขภาพของพระสงฆ์ทั้งหมดแล้ว และเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประเด็นที่สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติในวันนี้จึงได้จัดให้มีการสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับพระสงฆ์ทั้งตำบล โดยภายหลังการบรรยายได้มีการทำความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย หัวข้อ "ความเป็นมาและความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ การสำรวจสิทธิด้านสุขภาพของพระสงฆ์" โดยพระครูพิพิธสุตาทร, ดร. หลักประกันสุขภาพพระสงฆ์ โดย คุณสุพรรณี ซีแลนเดอร์ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น หัวข้อเรื่อง “ฉันอย่างไรให้ห่างไกลโรค” โดยคุณโสภิดา เทิดทำดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น หลังจากนั้นได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประเด็นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่


บทสรุปสำคัญที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน คือ การได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนไว้ ดังนี้ (1) ให้มีคณะทำงานขับเคลื่อนโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนทั้งคณะสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น อุบาสกอุบาสิกา (2) ในทุกวันพระใหญ่ 15 ค่ำ จัดให้มีกิจกรรมเรื่อง "สุขภาพพระและอุบาสกอุบาสิกา" ในลักษณะเช่นนี้ทุกวันพระใหญ่โดยเวียนไปทุกวัดในตำบลโคกสีเพื่อให้เกิดความร่วมมือและกำหนดกรอบในการขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนภายใต้กลไกปกติหรือสังคมต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code