คณะสงฆ์ลำพูนต้นแบบ พระอสว.

ที่มา :  ข่าวสด


คณะสงฆ์ลำพูนต้นแบบ พระอสว.  thaihealth


แฟ้มภาพ


คณะสงฆ์ลำพูนต้นแบบ พระอสว.  เน้นให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ ทั้งยังมีการทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน


พระเทพรัตนนายก (จำรัส ทัตตสิริ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย และเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า คณะสงฆ์จังหวัดลำพูนได้รับการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้เป็นต้นแบบของการดำเนินงานพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) โดยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนมีการดำเนินงานพระ อสว.มาอย่างต่อเนื่อง มีพระคิลานุปฏฐากเป็นแกนหลักในการดำเนินงานของพระอสว.เน้นให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ ทั้งยังมีการทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยร่วมกับ อสม.ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านต่างๆ


เจ้าคณะจังหวัดลำพูน กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางในการดำเนินนั้นคณะสงฆ์จ.ลำพูน กำหนดไว้ว่าจะต้องปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ พ.ศ.2560 ส่งเสริมพระ อสว.ให้สามารถดูแล และช่วยอุปัฏฐากพระภิกษุสามเณรตามหลักพระธรรมวินัย ชุมชนและสังคมเกิดความตระหนักรู้ข้อปฏิบัติในการดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณร ให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ขณะเดียวกันพระภิกษุสามเณรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพของคนในชุมชน และมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังได้รับการอนุเคราะห์จากหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ในเรื่องทุนทรัพย์เพื่อ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของพระ อสว. และพระคิลานุปฏฐากด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code