ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544

ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544

ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๔

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยสัญญาเพื่อการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบโครงการ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๙

ดาวน์โหลด
Shares:
QR Code :
QR Code