ข้อบกพร่องของเด็ก LD

ที่มา : มหัศจรรย์แห่งการอ่าน ฐานพลังการพัฒนาสมองและศักยภาพมนุษย์ โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.


ข้อบกพร่องของเด็ก LD thaihealth


แฟ้มภาพ


เด็ก LD คือเด็กที่มีภาวะการเรียนรู้บกพร่อง หรือ Learning Disability คือเด็กที่มีระดับสติปัญญา (IQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติ หรืออาจจะสูงกว่าปกติ แต่มีความสามารถในการเรียนรู้บกพร่องบางด้านที่ต่ำกว่าเด็กในวัยเดียวกันอย่างน้อยประมาณ 2 ชั้นปี


เด็ก LD มักพบข้อบกพร่องใน 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่


ด้านการอ่าน  จะพบมากที่สุด โดยลักษณะที่พบคือ เด็กอ่านหนังสือไม่ออกหรืออ่านได้ไม่เหมาะสมตามวัย เช่น สะกดไม่ถูก อ่านตกหล่น อ่านทีละตัวอักษรได้ แต่ผสมคำไม่ได้ แยกแยะพยัญชนะที่คล้ายกันไม่ออก เช่น ก – ถ – ภ หรือสับสนกับการผันสระและวรรณยุกต์ และไม่สามารถอ่านจับใจความได้


ด้านการเขียน  มักพบความบกพร่องทางด้านการอ่านร่วมด้วย ลักษณะที่พบคือ เขียนหนังสือไม่ได้ หรือเขียนได้ช้า ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าอยากจะเขียนอะไร เขียนตกหล่น เขียนสลับตำแหน่งหรือผิดตำแหน่ง เขียนสลับซ้ายขวาเหมือนส่องกระจก เขียนไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ ใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้อง เขียนลายมือโย้เย้ ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน ขึ้นลงไม่ตรงบรรทัด และเว้นวรรคตอนหรือย่อหน้าไม่ถูกต้องจนคนอ่านไม่สามารถเข้าใจความหมายที่เด็กต้องการจะสื่อ


ด้านคณิตศาสตร์  พบปัญหาหลากรูปแบบ เช่น สับสนเรื่องตัวเลข ไม่เข้าใจค่าของตัวเลข ไม่เข้าใจการบวก ลบ คูณ หาร ไม่เข้าใจว่าหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย ต่างกันอย่างไร ไม่สามารถแปลโจทย์ปัญหาเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ หรือมีการคำนวณที่ผิดพลาดตกหล่นเป็นประจำ


ทั้งนี้ ในเด็กบางคนอาจระบุชี้ชัดไม่ได้ว่ามีความบกพร่องทางด้านไหนโดยเฉพาะ เพราะมีอาการร่วมกันทั้ง 3 ด้าน นอกจากนี้ยังพบว่ามีเด็ก LD ถึงร้อยละ 70 ที่มีปัญหาความบกพร่องในด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย แตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคนเช่น


  • ปัญหาในการพูดและสื่อสาร ทำให้พูดช้า พูดไม่ชัด หรือสับสนกับเสียงที่คล้าย ๆ กัน
  • เป็นโรคสมาธิสั้นร่วมด้วย โดยพบจำนวนถึง 2 ใน 3
  • ปัญหาด้านสายตาในด้านการกะระยะและการจำรูปทรง
  • ปัญหาในการประสานการทำงานของตาและกล้ามเนื้อ มือ ขา จึงทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้ความละเอียดของกล้ามเนื้อมือหรือขาทำได้ลำบาก
  • ปัญหาในการเรียงลำดับข้อมูล หรือการบริหารเรื่องเวลา
  • ปัญหาด้านพฤติกรรมและจิตใจ ที่มักจะพบภาวะเครียด เศร้า วิตก กังวล เบื่อหน่ายท้อแท้ มีปมด้อย ไม่มั่นใจ จนอาจแสดงออกด้วยการแยกตัว ต่อต้าน หรือก้าวร้าว เป็นต้น 

Shares:
QR Code :
QR Code