ข้อดีของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

ที่มา : หนังสือ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ข้อดีของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  thaihealth


เมื่อการยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเป็นประจำสม่ำเสมอ ประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ จึงมิได้เกิดขึ้นเฉพาะกับกลุ่มกล้ามเนื้อและข้อต่อที่ได้รับการยืดเหยียดเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์และเกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกายหลายด้าน ดังต่อไปนี้


1. ส่งผลให้สมรรถภาพทางกายดีขึ้น


2. ส่งผลให้ความสามารถในการรับรู้เรียนรู้ และการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวสามารถกระทำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น


3. ช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้รับการผ่อนคลายเพิ่มมากยิ่งขึ้น


4. ช่วยกระตุ้นการรับรู้และพัฒนาร่างกายให้มีความตื่นตัว และมีความพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้น


5. ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเอ็นข้อต่อในส่วนที่ได้รับการยืดเหยียดเป็นประจำ


6. ลดอาการเจ็บปวดหรืออาการระบมของกล้ามเนื้อ


7. ลดความตึงเครียดและยึดเกร็งของกล้ามเนื้อ


8. ลดความรุนแรงของการปวดประจำเดือนในผู้หญิง


9. เพิ่มความอ่อนตัวของข้อต่อและกระตุ้นการผลิตสารเคมีน้ำเลี้ยงข้อต่อ / น้ำไขข้อ (Synovial Fluid) เพื่อหล่อลื่นข้อต่อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันได้อย่างพอเพียง


10. ช่วยลดแรงต้านทานภายในกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ และเอ็นข้อต่อ


11. ช่วยป้องกันและลดปัญหาอาการข้อยึดหรือข้อติด


12. ช่วยส่งเสริมการฝึกความแข็งแรง ความเร็ว และกำลังกล้ามเนื้อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code