ขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ lamphun.go.th


ขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ thaihealth


ชาวชุมชนบ้านหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง และ บ้านหนองดู่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ร่วมโครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ปลอดจากปัญหาขยะ , ปัญหาสุขภาพ และประชาชนบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ 


29 ก.ค. 59  ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) และชุมชนบ้านหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง , ชุมชนบ้านหนองดู่ อ.ป่าซาง จัดโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ปราชญ์ชุมชนที่สนับสนุนการดำเนินโครงการ ชุมชนน่าอยู่ ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้ามาก ในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และการแสดงผลการดำเนินงานให้ผู้ร่วมงานได้รับชมด้วย


นางแสงจันทร์ มโนสร้อย ผู้แทนคณะทำงานโครงการฯ / ผู้แทนภาคประชาชน กล่าวว่า ในปี 2558 ชุมชนบ้านหนองล่อง เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ในการดำเนินงานนำเอา ปัญหาขยะจากภาคเกษตรกรรมมาเป็นประเด็นแก้ปัญหา จนกระทั่ง ปี 2559 มีการแก้ปัญหาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ สถิติการเผาขยะภาคเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 95 ผู้ร่วมโครงการได้หยุดเผาขยะและนำวัชพืชมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ , มีการประชุมหารือเรื่องต่างๆ ภายในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ โดยปราศจากความขัดแย้ง ส่วนในพื้นที่บ้านเหล่าดู่  อ.ป่าซาง ได้มีการดำเนินโครงการฯ ในประเด็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมอาหารของชาติพันธุ์มอญ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่ชาวชุมชนในพื้นที่

Shares:
QR Code :
QR Code