ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้านสุขภาพ

ที่มา : ไทยรัฐ


ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้านสุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


การมีสุขภาพดีของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญของกรมอนามัยที่ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน การมีสุขอนามัยที่ดีครบทุกด้านและครอบคลุมทุกช่วงวัย เป็นการสร้างรากฐานองค์กรให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำและขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวใน โอกาสครบ 68 ปี กรมอนามัยว่า การมีสุขภาพดีของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญของกรมอนามัยที่ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 1.การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์คุณภาพส่งต่อไปวัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงานและวัยสูงอายุ 2.สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 3.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ชุมชนสังคมมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 4.อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยการ ใช้กฎหมายปกป้องคุ้มครองสิทธิประชาชน และ 5.ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างรากฐานองค์กรให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำและขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่


พญ.พรรณพิมลกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยได้เฝ้าระวังด้านสุขภาพทั้งในสถานการณ์ปกติและกรณีมีการระบาดของโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในช่วงนี้จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกระจายไปหลายประเทศทั่วโลกจนทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก สำหรับไทยแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงอยู่ในวงจำกัดระดับที่ควบคุมได้แต่จำเป็นต้องคัดกรอง เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ทั้งในประเทศและสถานการณ์โลกอย่างต่อเนื่องพร้อมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม.

Shares:
QR Code :
QR Code