ขับเคลื่อนแผนจัดการศึกษา เพื่ออาชีพ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ขับเคลื่อนแผนจัดการศึกษา เพื่ออาชีพ thaihealth


จังหวัดสุรินทร์ เดินหน้าขับเคลื่อนแผนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัด มุ่งจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพบนฐานวิจัยสำรวจตลาดแรงงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด


นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สร้างความพร้อมด้านอาชีพของเยาวชน มุ่งจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพบนฐานวิจัยสำรวจตลาดแรงงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาดังกล่าว


ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ทิศทางการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของสุรินทร์ในอนาคต สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพ ให้มีความสอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ในอนาคตต่อไป


ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวด้วยว่า จากการสำรวจข้อมูลสภาพการให้บริการทางการศึกษาของจังหวัดสุรินทร์ ในปี 2558 พบว่า มีเยาวชนที่ต้องได้รับการศึกษา ระดับปฐมวัย (3-5 ปี) จำนวน 52,224 คน แต่ข้อมูลจำนวนเยาวชนที่ได้รับการศึกษา มีเพียง 31,763 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.82 มีจำนวนที่หายไปถึง 20,416 คน ระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) มีจำนวน 106,409 คน พบมีเยาวชนได้รับการศึกษา 100,362 คน คิดเป็นร้อยละ 94.32 หายไปกว่า 6,000 คน ส่วนระดับมัธยมต้น (12-14 ปี) จำนวนเยาวชนที่ต้องได้รับการศึกษา 53,882 คน ที่ได้รับการศึกษา 51,709 คน หายไปกว่า 2,000 คน 


ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสุรินทร์ นำร่องจำนวน 5 แห่ง ซึ่งจะต้องพยายามให้เด็กเยาวชนกลุ่มนี้ได้เข้าสู่สถานศึกษา ได้รับการศึกษา นำความรู้ไปประกอบอาชีพ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Shares:
QR Code :
QR Code