ขับเคลื่อนมาตรฐานอาหารปลอดภัย

จับมือ 4 กระทรวง สธ.-พาณิชย์-เกษตรฯ-อุตสาหกรรม” หวังขับเคลื่อนมาตรฐานอาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ หมอประดิษฐ” ชี้ ขั้นต่ำสุดของมาตรฐาน คือ ต้องปลอดภัย สูงสุด คือ ความหรูหรา ลั่นทำได้จริงช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่างชาติเชื่อถือ ก.พาณิชย์ ใช้เจรจาการค้าได้ฉลุย    

 นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารืออุตสาหกรรมอาหารเพื่อการเกษตรส่งออก ร่วมกับ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ซึ่งจากการประชุมเห็นควรที่จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกัน 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งหลักการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1.ช่วงต้นน้ำ กระทรวงเกษตรฯ จะรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการใช้สารห้ามใช้ในการผลิตอาหาร หรือห้ามนำเข้าสารอันตราย เช่น สารเร่งเนื้อแดง 2.ช่วงกลางน้ำ กระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ดูแลให้การกระจายสินค้าในตลาดเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีมาตรฐานการผลิตเพียงพอหรือไม่ และ 3.ช่วงปลายน้ำ สธ.จะรับหน้าที่เป็นผู้สร้างความเข้าใจแก่ผู้ผลิตในเรื่องของการผลิตอาหารปลอดภัย ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะดูแลควบคุมในส่วนของการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน เป็นต้น

นพ.ประดิษฐ กล่าวอีกว่า ในส่วนของ สธ.จะดำเนินการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ผลิตว่า มาตรฐานอาหารจะมีทั้งหมด 3 ระดับ โดยระดับต่ำสุดจะต้องอยู่ในขั้นของอาหารปลอดภัย ส่วนระดับสูงสุด คือ เรื่องความหรูหราสวยงามของอาหาร (luxury) ซึ่งแต่ละระดับจะสะท้อนต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ถ้าเราไปใช้มาตรการระดับสูงสุดเลย ผู้ผลิตในประเทศอาจจะตามไม่ทัน อย่างไรก็ตาม หากมีการปฎิบัติอย่างจริงจังในเรื่องของการผลิตอาหารที่สะอาด ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย ต่างชาติเกิดความเชื่อถือ ตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรได้ โดยกระทรวงพาณิชย์สามารถนำเรื่องดังกล่าวไปใช้ในการเจรจาการค้ากับต่างประเทศได้

“ทั้ง 4 กระทรวงจะร่วมมือกันกำหนดมาตรฐานต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาว่า มาตรฐานในประเทศจะต้องตามมาตรฐานต่างประเทศให้ได้ แก้ไขส่วนที่ต่าง เติมช่องว่าให้เต็ม เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นการสนับสนุนการส่งออก เพราะถ้าหากทำได้เร็วก็จะเป็นความเชื่อมั่น เมื่อมีจุดเริ่มต้นของการทำงานแบบบูรณาการแล้ว ต่อไปในเรื่องประเด็นอื่นๆก็จะมีการร่วมมืออย่างเช่น เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องโรคติดต่อจากสัตว์ ก็จะมีการประชุมกันเพื่อป้องกัน และแก้ไขในหัวข้อต่อไป”

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code