ขับเคลื่อนผลิตคนอาชีวศึกษา สอดคล้องตลาดแรงงาน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ก.ศึกษา+ก.แรงงาน ผลิตคนอาชีวศึกษา สอดคล้องตลาดแรงงาน thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยได้รับการตอบรับจากนักเรียนนักศึกษาที่มีงานทำตรงตามสาขาที่จบมา


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าจากความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานว่า ได้เริ่มดำเนินโครงการในสถานศึกษาของรัฐมาตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  2561 ในสถานศึกษา 428 แห่ง และได้ดำเนินการต่อเนื่องในสถานศึกษาเอกชน 485 แห่ง  โดยมีคณะทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ นำไปสู่การวางแผนผลิตกำลังคนที่มีทักษะฝีมือและมีประสิทธิภาพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งยังเป็นการตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ เพราะมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ เช่น สาขาหุ่นยนต์ ระบบราง อากาศยาน หรือการท่องเที่ยวรายได้สูง เสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตรงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจยุค 4.0 ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่จบแล้วมีงานทำตรงตามสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า นักเรียนนักศึกษาทุกคนในโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา จะผ่านการทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงานก่อนจบการศึกษาและจะได้รับวุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และใบประกาศผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นเอกสารยืนยันถึงคุณภาพในการประกอบวิชาชีพและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบการที่รับผู้จบการศึกษาเข้าทำงาน

Shares:
QR Code :
QR Code