ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ผู้นำสุขภาวะชุมชนและสังคม

featured

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตอยุธยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามผลอย่างมีส่วนร่วม ทบทวนกลไก เป้าหมายและทิศทางการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/31KJgDL

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ