ขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ที่มา : เดลินิวส์


ขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.จับมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย "เล่นเปลี่ยนโลก" 


นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับนางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.และภาคีเครือข่าย เปิดงานมหกรรมขับเคลื่อนการเล่นของเด็กเป็นการเล่นอย่างอิสระ (Free play) ต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและชุมชน "เล่นเปลี่ยนโลก" เพื่อให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วม ณ ลานจอดรถ อาคาร 5 กรมอนามัย


นายแพทย์สุวรรณชัย เปิดเผยว่า สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก โดยได้มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) ให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพขณะนี้ได้ดำเนินการพัฒนา ครู ในระดับเขตสุขภาพ เพื่อนำไปขยายผลต่อในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายในปี 2564 ครอบคลุมทุกจังหวัด ดังนี้


1) ผู้อำนวยการเล่นทั่วประเทศ อย่างน้อย 500 คน ในเขตสุขภาพ เขตละ 50 คน ซึ่งที่ผ่านมากรมอนามัยให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น โดยพัฒนาหลักสูตรผู้อำนวยการเล่นในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นช่องทางที่ให้พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ที่สนใจต้องการเรียนรู้สามารถเข้าถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง  


2) พื้นที่เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกทั่วประเทศ อย่างน้อย 500 แห่ง เขตสุขภาพ เขตละ 50 แห่ง และ


3) พื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกทั่วประเทศอย่างน้อย 300 แห่ง เขตสุขภาพ เขตละ 25 แห่ง นอกจากนี้ ได้มีการเผยแพร่สนับสนุนองค์ความรู้และสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่มือผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก คู่มือเล่นเปลี่ยนโลกสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และสื่อวีดิทัศน์ แก่ศูนย์อนามัยทุกแห่ง รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดสื่อต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมอนามัย.

Shares:
QR Code :
QR Code