ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่วัยเยาว์

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่วัยเยาว์ thaihealth


สสส. มุ่งเป้าหมาย SDGs ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน พบอุบัติเหตุทางถนนคร่าเด็ก-วัยทำงาน ปีละกว่า 2 หมื่นคน เร่งขับเคลื่อนท้องถิ่น-ชุมชนต้นแบบ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันเด็ก-เยาวชน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่วัยเยาว์


นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” ในหัวข้อ “เป้าหมาย SDGs กับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยทางถนน” ว่า ขณะนี้ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ คือ มีผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี มากถึง 20% และมีผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี ถึง 14%  อัตราการเกิดเหลือปีละ 540,000 คนต่อปี ในขณะที่อุบัติเหตุทางถนนคร่าเด็ก และวัยทำงาน ปีละกว่า 20,000 คน โดยเป็นผู้ชายถึง 85% นอกจากนี้มีผู้ที่พิการจากอุบัติเหตุทางถนนปีละ 13,000 คน  สังคมไทยในอนาคต จึงอยู่ในสภาวะอันตราย หากไม่สามารถรักษาชีวิต ลดความพิการจากอุบัติเหตุทางถนนได้        


ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่วัยเยาว์ thaihealth


“เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) ที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรอง ในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันกับสมัชชาสหประชาชาติ คือความพยายามที่จะลดการเสียชีวิต และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ให้เหลือ 12 ต่อแสนประชากร ตามเป้าหมาย SDGs ในปี  2570 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า และลดลงครึ่งหนึ่งให้ได้ในปี 2573 นั้น เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่สังคมไทยทุกภาคส่วนจะร่วมกันทำให้สำเร็จให้ได้ สสส. ได้สนับสนุนให้ชุมชน ตำบล ท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนชุมชนปลอดภัยต้นแบบ สร้างแกนนำความปลอดภัยในชุมชน สำรวจจุดเสี่ยง หาสาเหตุอุบัติเหตุในชุมชน นำไปสู่การแก้ไขปัญหา” นพ.พงศ์เทพ กล่าว


ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่วัยเยาว์ thaihealth


นพ.พงศ์เทพ กล่าวต่อว่า ปัญหาความปลอดภัยทางถนนเป็นปัญหาซับซ้อน ที่เกิดจากค่านิยมความเคยชิน จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งความไม่ปลอดภัย ความประมาท ดื่มแล้วขับ ขับย้อนศร การไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่คาดเข็มนิรภัย จึงต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด การมีบทลงโทษ การระงับใช้ใบอนุญาตขับขี่สำหรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืน และการติดตามประเมินผล เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การทำให้เด็กได้เรียนรู้มาตรการความปลอดภัย เสมือนวัคซีนที่ค่อย ๆ สร้างภูมิคุ้มกันต่ออุบัติเหตุ ตั้งแต่วัยเยาว์ ทำให้ชุมชน โรงเรียน มีส่วนในการสร้างสำนึก และวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยร่วมกัน และสามารถบรรลุเป้าหมาย SDGs ได้     

Shares:
QR Code :
QR Code