ขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่  thaihealth


จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส.


นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่ ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.จำนวนเงิน 14 ล้านบาทเศษ ดำเนินการ 4 ด้านได้แก่ การจัดการที่ดินเพื่อความมั่นคงทางอาหารและอาชีพ การป้องกันสุขภาพจากปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน การเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนและการแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการ ซึ่งจะมีตำบลนำร่องดำเนินการด้านละ 7 ตำบล โดยดำเนินการไปแล้วได้แก่ การศึกษาดูงานการจัดการขยะ ที่ จ.ลำพูน การศึกษาดูงานเรื่องไฟป่าและการเพิ่มพื้นที่ป่า ที่ จ.อุทัยธานี


จ.แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่พื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในประเทศไทย คือมีพื้นที่ป่า 7 ล้านไร่เศษ และปี 2556 มีผลการสำรวจว่าประชากร จ.แม่ฮ่องสอนมีความสุขมากที่สุดในประเทศไทย


 

Shares:
QR Code :
QR Code