ขับเคลื่อนจังหวัดระยอง พื้นที่สุขภาวะ สู่การเป็นต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้

HealthyRayong

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2565 ที่ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรม Healthy Rayong ขับเคลื่อนจังหวัดระยอง สู่การเป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะแห่งการเรียนรู้ (Healthy Learning City) ว่า เมือง เป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างสุขภาวะของประชาชน สสส. สานพลัง สถาบันอาศรมศิลป์ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ สร้างความร่วมมือออกแบบและพัฒนาเมืองสุขภาวะ ภายใต้โครงการวางผังแม่บทเมืองสุขภาวะเพื่อรองรับวิถีใหม่โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจการพัฒนาผังแม่บทสุขภาวะต่อสังคมในวงกว้าง มุ่งเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาผังเมืองสุขภาวะให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=317055

Shares:
QR Code :
QR Code