ขับเคลื่อนงานปฐมวัย ปักธงศูนย์กลางองค์ความรู้

       คณะพยาบาลมช.ขับเคลื่อนงานปฐมวัย ปักธงศูนย์กลางองค์ความรู้-ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาเด็ก


/data/content/25067/cms/e_bfhlqrstuz57.jpg


      ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กล่าวในการประชุมโครงการทีมสหวิชาชีพเพื่อการขับเคลื่อนงานด้านเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ จากการสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า


      การขับเคลื่อนงานด้านปฐมวัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยซึ่งมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว การที่คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เข้าไปทำโครงการ เพราะเล็งเห็นความสำคัญของปัญหา ซึ่งเป็นผลมาจากการเลี้ยงดู การจัดการศึกษาและการบริการแก่เด็กปฐมวัยที่ไม่เหมาะสม


      การหล่อหลอมสิ่งที่ดีตั้งแต่ต้นในวัยเด็กเล็กคือแรกเกิดจนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ถือว่ามีความสำคัญอย่าง/data/content/25067/cms/e_adegloqst489.jpgยิ่งในการทำให้เด็กเป็นประชากรที่ดีต่อไปในอนาคต ถ้าครูพี่เลี้ยงใน ศพด.มีความเข้าใจถึงพัฒนาของเด็กที่เหมาะสมตามวัย จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคน ทั้งตัวเด็ก ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป


      ศ.ดร.วิภาดากล่าวว่า การดูแลที่ทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้น การลงพื้นที่ไปให้ความรู้ ความเข้าใจตั้งแต่ฐานรากของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันหาแนวทางจัดการการดูแลเด็กในทุกๆ ด้านที่จะส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตเป็นเด็กที่ดี เก่ง มีความสุข สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดี เป็นเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านปฐมวัยอย่างแท้จริง โดยใช้กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 5 ระบบเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยและ ศพด.ให้เข้มแข็ง จนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ได้ พร้อมทั้งขยายผลให้ ศพด. อื่นๆ ได้เข้ามาเรียนรู้และกลับไปพัฒนาตนเอง


      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวอีกว่า ทิศทางในอนาคตคณะพยาบาลศาสตร์ มช. จะพัฒนาบทบาทหนึ่งของคณะเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับเชี่ยวชาญในเรื่องปฐมวัย เพราะมีนักวิชาการ นักวิจัย ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้จำนวนมาก โดยจะให้บริการทั้งเรื่องการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การอบรมให้กับทุกคน รวมถึงหากมีความพร้อมจะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กภายในคณะให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับหน่วยงานต่างๆ ด้วย


 


 


     ที่มา: เว็บไซต์ข่าวสด


     ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code