ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน ลดอุบัติเหตุ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน ลดอุบัติเหตุ thaihealth


จ.แพร่ขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน พร้อมตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน


เมื่อเร็วๆ นี้ จังหวัดแพร่ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน พร้อมตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยนายปรีชา ด้วงบุญมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดทำโครงการแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559


นายปรีชา เผยต่อว่าเริ่มจากสนับสนุนให้ตัวแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ภายใต้แนวทางการบริหารข้อมูลอันนำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน หรือ MIS For Sustainable Road Safety โดยมีการนำเสนอข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ และนำไปใช้ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน ลดอุบัติเหตุ thaihealthเป็นแนวทางขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป


“ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2563 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีทิศทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดแนวทาง 8 ประเด็นหลัก ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ได้แก่การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย การลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ การปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย การยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย การพัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้มีความเข้มแข็ง” หัวหน้าสำนักงานป้องกัน ฯ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code