ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

ที่มา : แฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ thaihealth


จัดอบรมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา จ.เชียงใหม่


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะคนไทย โดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อทบทวนและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และการจัดตั้งกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ (Mindset) ต่อการศึกษาที่แท้จริง ให้เกิดความมุ่งหมายที่มุ่งผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน และเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์จังหวัด โดยมี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การศึกษาที่แท้จริงเป็นอย่างไร” ณ ห้องประชุมเชียงใหม่แกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code