ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)

                   เนื่องจากศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารองค์กร (Call Center) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  ในชื่อระบบใหม่ คือ “ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารครบวงจร ThaiHealth Contact Center (THCC) ” เพื่อยกระดับการบริการให้เป็นศูนย์กลางการจัดการระบบและช่องทางการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถรองรับทุกกลุ่มเป้าหมายและสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทั้งนี้ นอกเหนือจากการตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของ สสส.และภาคีแล้ว ระบบ THCC ยังสามารถตอบคำถามพื้นฐานที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริหารโครงการรับทุนของภาคี รวมถึงคำถามด้านบัญชี-การเงิน อีกด้วย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) ได้เปิดใช้งานระบบใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถขอรับบริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02–343-1500 ในวันและเวลาทำการปกติ
ทั้งนี้ ระบบ THCC จะช่วยเก็บรวบรวมคำถามทั้งหมด ที่มีผู้ใช้บริการติดต่อสอบถามในทุกเรื่อง รวมถึงจัดเก็บคำตอบที่ได้รับอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะมีการสอบทานความถูกต้องของคำตอบ  และนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนายกระดับระบบ THCC ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์/เชื่อมโยงข้อมูลที่จะช่วยให้ สสส.สามารถตอบสนองความต้องการและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

เนื่องจากศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารองค์กร (Call Center) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  ในชื่อระบบใหม่ คือ “ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารครบวงจร ThaiHealth Contact Center (THCC) ” เพื่อยกระดับการบริการให้เป็นศูนย์กลางการจัดการระบบและช่องทางการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถรองรับทุกกลุ่มเป้าหมายและสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทั้งนี้ นอกเหนือจากการตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของ สสส.และภาคีแล้ว ระบบ THCC ยังสามารถตอบคำถามพื้นฐานที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริหารโครงการรับทุนของภาคี รวมถึงคำถามด้านบัญชี-การเงิน อีกด้วย

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) ได้เปิดใช้งานระบบใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถขอรับบริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02–343-1500 ในวันและเวลาทำการปกติ

ทั้งนี้ ระบบ THCC จะช่วยเก็บรวบรวมคำถามทั้งหมด ที่มีผู้ใช้บริการติดต่อสอบถามในทุกเรื่อง รวมถึงจัดเก็บคำตอบที่ได้รับอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะมีการสอบทานความถูกต้องของคำตอบ  และนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนายกระดับระบบ THCC ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์/เชื่อมโยงข้อมูลที่จะช่วยให้ สสส.สามารถตอบสนองความต้องการและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

Shares:
QR Code :
QR Code