ขอเชิญ เข้าร่วมงานสัมมนา "ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุในบริบทไทย"

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุในบริบทไทย” โดย โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก
พบกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อการบรรยาย ดังต่อไปนี้
1. การออกแบบเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ “Jin Wellbeing County” โดย ทีมผู้ออกแบบ
– คุณประพันธ์ นภาวงศ์ดี บริษัท ฉมา จำกัด (Shma Company Limited)
– คุณรติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ บริษัท Openbox Architects
2. การออกแบบ “ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี” โดย
– คุณจิระศักดิ์ ผุยมูลตรี สถาปนิก และตัวแทนภูมิสถาปนิก จาก สถาบันอาศรมศิลป์
3. เสวนาเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุในบริบทไทย” วิทยากร – ตัวแทนจาก ธนบุรี เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป (ผู้บริหารโครงการ Jin Wellbeing County)
– ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบ
วงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Moderator อ.ถวัลย์ วงษ์สวรรค์
ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Infinity โรงแรม AETAS lumpini
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 22 พฤศจิกายน 2560 ได้ที่
https://goo.gl/forms/cd8r3qeZIiamst3f1

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุในบริบทไทย” โดย โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก

พบกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อการบรรยาย ดังต่อไปนี้

1. การออกแบบเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ “Jin Wellbeing County” โดย ทีมผู้ออกแบบ

– คุณประพันธ์ นภาวงศ์ดี บริษัท ฉมา จำกัด (Shma Company Limited)

– คุณรติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ บริษัท Openbox Architects

2. การออกแบบ “ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี” โดย

– คุณจิระศักดิ์ ผุยมูลตรี สถาปนิก และตัวแทนภูมิสถาปนิก จาก สถาบันอาศรมศิลป์

3. เสวนาเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุในบริบทไทย” วิทยากร – ตัวแทนจาก ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (ผู้บริหารโครงการ Jin Wellbeing County)

– ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

– ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Moderator อ.ถวัลย์ วงษ์สวรรค์

ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

ณ ห้อง Infinity โรงแรม AETAS lumpini

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 22 พฤศจิกายน 2560 ได้ที่

https://goo.gl/forms/cd8r3qeZIiamst3f1

ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code