ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลัก สูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผน งาน/โครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ”

ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการกับผู้รับทุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ แผน และ สมรรถนะ

ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติแก่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของแผนงาน/โครงการ รวมถึงโครงการย่อยภายใต้แผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารโครงการ และการจัดการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

กำหนดวันจัดอบรม ดังนี้ (โปรดเลือกวันที่สะดวกเข้ารับการอบรมเพียง 1 วัน)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 16.00 น.

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 16.00 น.

การเตรียมตัวของผู้รับการอบรม

  1. เตรียม notebook มาด้วย 1 เครื่อง/1 แผนงาน

(สสส. มีสำรองไว้ให้เพียง 2-3 เครื่อง)

  1. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับทุนสนับสนุน และงบประมาณที่แยกเป็นรายกิจกรรม เพื่อให้วิทยากรช่วยตั้งต้นบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายในแต่ละกิจกรรม

เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรม

ในการอบรมไม่เสียค่าสมัคร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/พักแรม ให้ผู้เข้ารับการอบรมเบิกจากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.ในหมวดงบบริหารจัดการหรือหมวดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แต่ละรอบจำกัดผู้เข้าร่วมประมาณ 30 ท่าน ถ้ารอบไหนผู้เข้าร่วมไม่ถึง 15 ท่าน จะเลื่อนไปจัดรอบถัดไป

***หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแบบตอบรับ/ใบสมัครแล้วจะโทรกลับไปยืนยันการจัดอบรมอีกครั้ง

สนใจเข้ารับการอบรมโปรดส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อน 1 อาทิตย์ ได้ที่

นางสาวสุวิมล ประเสริฐพลกรัง โทร 0-2298-0500 ต่อ 1823 โทรสาร 0-2298-0295

e-mail: [email protected]

ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ารับการอบรม สสส. ได้จัดบริการให้คำปรึกษา

ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ ทางโทรศัพท์ 0-2615-4042-3

e-mail : [email protected] ในเวลา 09.00 17.00 น. ทุกวันทำการ

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และ การพัสดุ

ณ ห้องเป็นสุข ชั้น 35 สสส. อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

——————————————————————-

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 เปิดการฝึกอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

09.15 – 11.00 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินและการจัดทำบัญชี

11.00 – 11.45 การจัดซื้อ/จ้าง และควบคุมวัสดุครุภัณฑ์

11.4512.00 การดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ

12.00 – 13.00 พักทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 การดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (ต่อ)

13.30 – 14.00 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่ง สสส.

14.00 – 15.30 การฝึกปฏิบัติจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม ms excel

15.30 – 16.00 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นราย โครงการ

——————————————————————-

หมายเหตุ การฝึกอบรมจัดขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง ในวันจันทร์เว้นจันทร์

ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่

ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

update: 01-06-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: นพรัตน์ นริสรานนท์

Shares:
QR Code :
QR Code