ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงานโครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ

ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการกับผู้รับทุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยฝ่ายบัญชีและการเงินได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของแผนงาน/โครงการ รวมถึงโครงการย่อยภายใต้แผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารโครงการ และการจัดการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว


– กำหนดวันจัดอบรม ดังนี้ (โปรดเลือกวันที่สะดวกเข้ารับการอบรมเพียง 1 วัน)
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556

– การเตรียมตัวของผู้รับการอบรม
เตรียม notebook มาด้วย 1 เครื่อง/1 แผนงาน
– เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรม
ในการอบรมไม่เสียค่าสมัคร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/พักแรม ให้ผู้เข้ารับการอบรมเบิกจากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.ในหมวดงบบริหารจัดการหรือหมวดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แต่ละรอบจำกัดผู้เข้าร่วมประมาณ 25 ท่าน ถ้ารอบไหนผู้เข้าร่วมไม่ถึง 15 ท่าน จะเลื่อนไปจัดรอบถัดไป
***หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแบบตอบรับ/ใบสมัครแล้วจะโทรกลับไปยืนยันการจัดอบรมอีกครั้ง

สนใจเข้ารับการอบรมโปรดส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อน 1 อาทิตย์ ได้ที่
นางสาวสุวิมล ประเสริฐพลกรัง โทร. 0-2343-1500 ต่อ 3411
e-mail: [email protected]
ทาง สสส.ได้จัดบริการให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ
ทางโทรศัพท์ 0-2343-1500 ต่อ 3406 e-mail : amornrat_si@thaihealth.or.th
ในเวลา 09.00 -17.00 น. ทุกวันทำการ
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code