ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผลิตสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ปี 2556

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล ด้วยโปรแกรม adobe captivate 6.0 ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2556 นี้
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อการสอนให้แก่นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาทั่วทั้ง 4 ภูมิภาค เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้เพื่อให้สอดรับกับโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยของรัฐบาลฯ จึงจัดให้มีการอบรมผลิตสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม adobe captivate 6.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ทันสมัย และรองรับการใช้งานผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างแท็บเล็ตพีซี และโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกด้วย
โดยในปีนี้จะจัดอบรม 4 ภูมิภาค จำนวน 5 ครั้ง ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2556 ดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานที่จัดอบรม : ห้องประชุมศรีสุนทร โรงเรียนสุนทรวัฒนา จ.ชัยภูมิ
วันที่จัดอบรม : วันอังคาร – พฤหัสบดีที่ 12 – 14 มีนาคม 2556
ติดต่อสมัครเข้าอบรมได้ที่ :
อ.พรทิพย์ ภัทราภิรักษ์
โทร : 08-7958-3599
แฟกซ์ : 044-813-284
อีเมล : [email protected]
**รับจำนวนจำกัด 100 คน**
ภาคใต้
สถานที่จัดอบรม : ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานีวันที่จัดอบรม : วันจันทร์ – พุธที่ 25 – 27 มีนาคม 2556
ติดต่อสมัครเข้าอบรมได้ที่ :
คุณวิลาวัณย์ สมบูรณ์
โทร/แฟกซ์ : 077-226-002
อีเมล : [email protected]
**รับจำนวนจำกัด 80 คน**
ภาคกลาง
สถานที่จัดอบรม : ห้อง it workshop 1-2 อุทยานการเรียนรู้ tk park
ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม.
วันที่จัดอบรม :
แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
รอบแรก : วันอังคาร – พฤหัสบดีที่ 2 – 4 เมษายน 2556
รอบที่สอง : วันอังคาร – พฤหัสบดีที่ 23 – 25 เมษายน 2556
ติดต่อสมัครเข้าอบรมได้ที่ :
คุณพรชัยและ คุณยุพิน
โทร. 0-2860-6117 หรือ 08-9493-4893
แฟกซ์ 0-2860-6118
อีเมล : [email protected]
**รับจำนวนจำกัด รอบละ 60 คน**
ภาคเหนือ
สถานที่จัดอบรม : มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วันที่จัดอบรม : ภายในเดือน พฤษภาคม 2556*
*หมายเหตุ วันเวลา และสถานที่อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดกิจกรรม
หมายเหตุ
** ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม **
** วัน เวลา และสถานที่จัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **
** ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.inetfoundation.or.th **
ที่มา : มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

Shares:
QR Code :
QR Code