ขอเชิญร่วมโหวต แนวคิดหลัก “Theme” ในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ขอเชิญร่วมโหวต แนวคิดหลัก “theme”
ในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6
สืบเนื่องจาก ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานเชิงรูปธรรมของเครือข่ายองค์กรภาคส่วนต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการกำหนดแนวคิดหลัก “theme” ในการจัดงานแต่ละครั้งเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละปี โดยที่ผ่านมามีการกำหนด “theme”แนวคิดหลักในการจัดงานดังนี้
  • การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2548 ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมแรงแข็งขัน ร่วมกันทำดี”
  • การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2549 ภายใต้แนวคิดหลัก “ถึงเวลา…คุณธรรมนำสังคมไทย”
  • การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2550 ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมสร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี วิถีไทย”
  • การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2552 ภายใต้แนวคิดหลัก “ฝ่าวิกฤต ด้วยธุรกิจคุณธรรม”
  • การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ปี 2554 ภายใต้แนวคิดหลัก “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง”
ในปีงบประมาณ 2556 เครือข่ายองค์กรภาคีมีกำหนดจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 6 ร่วมกันขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 และเพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อ “theme” แนวคิดหลักในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 โดยคณะกรรมการจัดงานฯ ที่ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ กว่า 25 องค์กร ได้มีการคัดเลือกและลงมติชื่องานในเบื้องต้นไว้ 4 ชื่อ/ลำดับ เพื่อให้เครือข่ายองค์กรและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเลือกโหวตเพื่อใช้เป็นชื่อ “theme” การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ดังนี้
  • โหวตเลือกชื่อที่ 1 “สานพลังเครือข่าย สร้างไทยซื่อตรง”
  • โหวตเลือกชื่อที่ 2 “รวมพลังชาวไทย ร่วมใจซื่อตรง”
  • โหวตเลือกชื่อที่ 3 “สร้างชาติ สร้างไทย สร้างใจซื่อตรง”
  • โหวตเลือกชื่อที่ 4 “ค่านิยมใหม่ สังคมไทยซื่อตรง”
*** หมายเหตุ สามารถเลือกโหวตได้คนละ 1 ชื่อ ผู้ที่ร่วมโหวตจะได้รับสิทธิรับของที่ระลึกจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยการสุ่มเลือก จำนวน 50 รางวัล (ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556)
ที่มา : ศูนย์คุณธรรม
Shares:
QR Code :
QR Code