ขอเชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ 2

ร่วมสร้างสรรค์ถ่ายภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557
ในคืนส่งท้ายปีเก่า…วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต้อนรับปีใหม่ 1 มกราคม 2557
หลักการและเหตุผล
พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติไทยและเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพุทธ คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา และได้นำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนอของพระพุทธเจ้าเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิต ทำให้สังคมไทย อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข การสวดมนต์ เป็นการสืบต่อ ถ่ายทอด และเรียนรู้ในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่จะต้องช่วยกันส่งเสริม สนับสนุนและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรต่อไป
ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ 4 ปี 2556 – 2557 ขึ้น ในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ รัฐสภา ชมรมช่างภาพการเมือง จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 2556 – 2557 เพื่อถ่ายทอดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในรูปแบบงานศิลป์ โดยอาศัยภาพถ่ายเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 2556 – 2557 ให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมโดยทั่วกัน อันเป็นหนทางหนึ่งในการกล่อมเกลาจิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสวดมนต์มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ผ่านการถ่ายภาพสวดมนต์ข้ามปี
 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนประกอบกิจกรรมอันเป็นมงคลในคืนวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทย
 3. เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
 4. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ และสืบทอดพระพุทธศาสนา
 5. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่อสถาบันนิติบัญญัติ
สถานที่สำหรับถ่ายภาพประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี
วัดและสถานปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ทั่วประเทศที่จัดงานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
หลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด
 1. ภาพถ่ายกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในบริเวณสถานที่ที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (คืนวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2556 – รุ่งเช้าวันอังคารที่ 1 มกราคม 2557)
 2. ผู้ถ่ายภาพ ต้องตั้งชื่อภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวดหรือแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ
 3. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือกล้องจากโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ความละเอียดในการถ่ายภาพไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล
 4. สามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระสำหรับขั้นตอนการถ่ายภาพ แต่ห้ามใช้เทคนิคตัดต่อ เปลี่ยนแปลง บิดเบือน ตบแต่ง เพื่อเป็นภาพใหม่
 5. พิมพ์ภาพถ่ายหรืออัดภาพถ่ายเป็นภาพสี หรือขาวดำ ขนาดของภาพ 8×10 นิ้ว พร้อมส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ ระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้ถ่ายภาพส่งประกวดอย่างชัดเจน
 6. ภาพที่ส่งประกวด คณะผู้จัดสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์
 7. คำตัดสินถือเป็นมติสิ้นสุดแห่งคณะกรรมการการตัดสิน
รางวัล “การประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี”
รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา
 • บัตรที่พัก โรงแรมดุสิตธานี พัทยา (deluxe sea view) 3 วัน 2 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
 • แพคเกจนวดสปาเพื่อสุขภาพ (สำหรับ 2 ท่าน)
 • เงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • บัตรที่พัก โรงแรมบ้านทะเลดาว หัวหิน (pavillion villa) 3 วัน 2 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
 • เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • บัตรที่พัก โรงแรมสยามเบย์ซอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา 3 วัน 2 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
 • เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลที่ 4 รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล
 • ประกาศเกียรติคุณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต (สำหรับ 2 ท่น)
 • เงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท
รางวัลชนะเลิศความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 1 รางวัล
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ชมรมช่างภาพการเมือง
 • บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต (สำหรับ 2 ท่าน)
 • เงินรางวัล 20,000 บาท
การส่งผลงาน
ส่งผลงานภาพถ่ายพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ : ตู้ ปณ.1 ปณฝ.รัฐสภา กทม. 10305
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชมรมช่างภาพการเมือง : https://www.facebook.com/political.pgc
หมดเขตส่งผลงาน
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 (ถือเอาตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ประกาศผลการตัดสินภาพ
ในวันที่ 31 มกราคม 2557
จัดนิทรรศภาพถ่ายและพิธีมอบรางวัล
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ที่มา : ชมรมช่างภาพการเมือง
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ