ขอเชิญร่วมมงานการนำเสนอผลงานวิจัยและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Child Watch : กรุงเทพฯและปริมณฑล 11 มิ.ย. 53

ขอเชิญร่วมมงานการนำเสนอผลงานวิจัยและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Child Watch : กรุงเทพฯและปริมณฑล 11 มิ.ย. 53

ผลการวิจัย โครงการ child watch กรุงเทพและปริมณฑล

รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเด็กด้อยโอกาส คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าโครงการ child watch กรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอเสนอผลการวิจัยสภาวการณ์เด็กและเยาวชนประจำปี 2551-2552 ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร) ที่น่าสนใจดังนี้

1. ด้านสุขภาพจิต เด็กและเยาวชนมีอาการเครียดเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับตัวเลขจำนวนเด็กที่พยายามฆ่าตัวตายสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยเพิ่มจากจำนวน13 คนต่อประชากรแสนคน เป็น 17 คนต่อประชากรแสนคน

2. ปัญหาการทุจริตคดโกงของประเทศ เด็กและเยาวชนมีทัศนคติต่อปัญหาการทุจริตคดโกงของประเทศเพิ่มขึ้น โดยเด็กม.ต้น-อุดมฯ คิดว่าประเทศมีการทุจริต คดโกงมาก อยู่ในช่วงร้อยละ 83-94 ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คือ ร้อยละ 55-71

3. การบำบัดยาเสพติด จำนวนเด็กที่ขอรับการบำบัดยาเสพติดลดลงเหลือ 380 คน ต่อประชากรแสนคน จากปีผ่านมา อยู่ที่ 490 คน ต่อประชากรแสนคน โดยสวนทางกับผลการสำรวจที่พบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น

4. สตรีที่มาทำคลอด พบว่า มีสตรีอายุต่ำกว่า 19 ปี มาทำคลอดจำนวน 2,287 คนต่อประชากรแสนคน ลดลงมากจากปีก่อนที่มีจำนวน 3,271 คนต่อประชากรแสนคน

5. ด้านครอบครัว เด็กมัธยมปลาย-อุดมศึกษาคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นประจำเพิ่มขึ้น โดยเวลาเฉลี่ยที่ใช้คุยกับพ่อแม่วันละ 2 ชั่วโมง

6. ด้านทัศนคติและความผูกพันกับท้องถิ่น พบว่าเด็กประถม-อุดมฯ ร้อยละ 90-93 รู้สึกว่าจังหวัดที่ตนเองอยู่เป็นจังหวัดที่น่าอยู่

สำหรับการเสนอผลรายงานการวิจัยอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30-1600 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.

สำหรับท่านที่สนใจผลการวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.childwatchbkk.com หรือท่านที่สนใจเข้าฟังผลการวิจัยและเสนอความเห็น แจ้งวามจำนงได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวเช่นกัน

กำหนดการเสนอผลงานวิจัยและแนวทางการขับเคลื่อน

โครงการ child watch : กรุงเทพฯและปริมณฑล

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553

ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

—————————————————————

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/ชมนิทรรศการ

09.00 – 09.20 น. ชมวีดีทัศน์ผลการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน

09.20 – 10.00 น. นำเสนอผลการวิจัยสภาวการณ์ด้านเด็ก และเยาวชน กรุงเทพฯและปริมณฑล

โดย รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าทีม child watch : กรุงเทพฯและปริมณฑล และคณะ

10.00 – 10.30 น. ชมกิจกรรมการแสดง ลำตัดของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

10.30 – 10.45 น. พิธีเปิดการประชุมโดย นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

10.45 – 11.15 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง บทบาทของจังหวัดกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

11.15 – 12.00 น. การบรรยายเรื่อง การทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ child watch

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น. ชมกิจกรรมการแสดง โขนเด็กของสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

13.30 – 14.30 น. เล่าสู่กันฟัง และมองไปข้างหน้าเรื่องเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนด้านเด็กและเยาวชน

โดย รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าทีม child watch : กรุงเทพฯและปริมณฑล

นายธงชัย เจียมพุก หัวหน้าทีม child watch กรุงเทพฯ

นายบุญให้ เปลี่ยนน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

น.ส.ประกายดาว อโศกบุญรัตน์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

นายขวัญชัย โพธิ์จำเริญ ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

พ.ต.อ.ดร.สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล ผู้ดำเนินการเสวนา

14.30 – 15.30 น. เปิดเวทีหารือเรื่อง ความร่วมมือในการจัดทำยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่สำหรับเด็กบนฐานข้อมูลงานวิจัย

15.30 – 16.00 น. สรุปผลการประชุม โดย รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าทีมวิจัย child watch : กรุงเทพฯและ ปริมณฑล

หมายเหตุ ในงานมีนิทรรศการเมนูการขับเคลื่อน และแบบจำลองบ้านหลังเรียน

ดาวน์โหลด แผนที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คลิกที่นี่

ที่มา: สถาบันรามจิตติ

update:09-06-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : นพรัตน์ นริสรานนท์

Shares:
QR Code :
QR Code