ขอเชิญภาคีเข้าร่วมแผนพัฒนาศักยภาพภาคี ประจำปี 2562

แผนพัฒนาศักยภาพภาคี ประจำปี 2562
หลักสูตรสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพภาคี โดยจัดหลักสูตร “สร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ” เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบวิธีปฏิบัติฯ แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของแผนงาน/โครงการ รวมถึงโครงการย่อยภายใต้แผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารแผนงาน/โครงการ การจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ แนวทางปฏิบัติ และตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
กำหนดการจัดอบรม
• เดือนมกราคม 2562 วันที่ 14-15/วันที่ 28-29
• เดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 4-5/วันที่ 18-19
• เดือนมีนาคม 2562 วันที่ 4-5/วันที่ 18-19
วันที่ 1 อบรม “หลักการ ระเบียบฯ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ”
วันที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Workshop การบันทึกบัญชีออนไลน์”
การเตรียมตัวของผู้เข้าอบรม
• เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) 1 แผนงาน/โครงการ ต่อ 1 เครื่อง
• เตรียม User/Password (สสส. จะส่ง User/Passowrd ให้แก่โครงการโดยส่งเข้า E-mail ของผู้รับทุน หรือผู้รับผิดชอบโครงการ (PM) เมื่อการรับทุนอยู่ในสถานะดำเนินงาน)
เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม
• การอบรมไม่เสียค่าสมัคร
• กรณีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการที่ได้รับทุน
แผนงาน/โครงการ สามารถสมัครเข้าอบรมได้โดยการ Scan QR Code
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลข 094-839-4551 หมายเลข 02-579-1111 กด 0

แผนพัฒนาศักยภาพภาคี ประจำปี 2562

หลักสูตรสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพภาคี โดยจัดหลักสูตร “สร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ” เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบวิธีปฏิบัติฯ แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของแผนงาน/โครงการ รวมถึงโครงการย่อยภายใต้แผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารแผนงาน/โครงการ การจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ แนวทางปฏิบัติ และตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

กำหนดการจัดอบรม

• เดือนมกราคม 2562 วันที่ 14-15/วันที่ 28-29

• เดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 4-5/วันที่ 18-19

• เดือนมีนาคม 2562 วันที่ 4-5/วันที่ 18-19

วันที่ 1 อบรม “หลักการ ระเบียบฯ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ”

วันที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Workshop การบันทึกบัญชีออนไลน์”

การเตรียมตัวของผู้เข้าอบรม

• เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) 1 แผนงาน/โครงการ ต่อ 1 เครื่อง

• เตรียม User/Password (สสส. จะส่ง User/Passowrd ให้แก่โครงการโดยส่งเข้า E-mail ของผู้รับทุน หรือผู้รับผิดชอบโครงการ (PM) เมื่อการรับทุนอยู่ในสถานะดำเนินงาน)

เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม

• การอบรมไม่เสียค่าสมัคร

• กรณีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการที่ได้รับทุน

แผนงาน/โครงการ สามารถสมัครเข้าอบรมได้โดยการ Scan QR Code

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

หมายเลข 094-839-4551 หมายเลข 02-579-1111 กด 0

E-mail : [email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code