ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal”  โดยทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน วารสารมีกำหนดตีพิมพ์ ปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม

สามารถดูรายละเอียดทั้งข้อกำหนด, วิธีการส่งบทความ และแบบฟอร์มบทความประเภทต่างๆ โดยดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียด ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th/THPJournal และสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Shares:
QR Code :
QR Code