ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

เปิดรับบทความแล้ววันนี้ 

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย 

ขอบเขตบทความที่เปิดรับ

• บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพในทุกมิติ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• ต้นฉบับบทความต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

• เปิดรับ 6 ประเภทบทความ ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ / บทความฟื้นวิชา / บทความพิเศษ / กรณีศึกษา / ปกิณกะ / จดหมายถึงบรรณาธิการ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความได้ที่ https://thpjournal.thaihealth.or.th/

หรือช่องทางอีเมล [email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code