ขออนุมัติเผยแพร่โฆษณาทุกครั้ง ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 


ขออนุมัติเผยแพร่โฆษณาทุกครั้ง ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะสถานพยาบาลขออนุมัติเผยแพร่โฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาลให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกครั้ง ชี้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งประชาชน และสถานพยาบาล


นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการในด้านระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยตามที่คาดหวัง โดยเฉพาะ การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านระบบบริการสุขภาพ จากภัยโฆษณาเกินจริงที่แอบแฝงมากับสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งแต่เดิมการโฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาลมิต้องมีการขออนุมัติก่อนการเผยแพร่จึงอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม สร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชน ดังนั้น กรม สบส.จึงได้ออกประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล”  โดยประกาศฉบับนี้ได้กำหนดให้การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบ ข้อความ เสียง หรือภาพ เพื่อการโฆษณาหรือประกาศอันเป็นประโยชน์ทางการค้าของสถานพยาบาล จะต้องขออนุมัติจากผู้อนุญาต คือ กรม สบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนจึงจะเผยแพร่ได้ ยกเว้นการแสดงซึ่งชื่อ สถานที่ตั้ง หรือการแสดงรายละเอียดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลกำหนดให้แสดง ณ สถานพยาบาลนั้นๆ ไม่ต้องขออนุมัติ ซึ่งการกำหนดให้ต้องขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลก่อนการเผยแพร่นั้น จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งประชาชนก็จะเกิดความมั่นใจในการบริการของสถานพยาบาลว่ามิได้มีการโอ้อวดเกินจริง หรือหลอกลวงแต่อย่างใด และสถานพยาบาลเองก็อุ่นใจได้ว่าการโฆษณาหรือประกาศของตนนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดปัญหาการฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีจากเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง การที่มีคณะกรรมการฯร่วมพิจารณาอนุมัติเนื้อหาก่อนเผยแพร่จะช่วยให้การโฆษณาหรือประกาศฯ ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นธรรมกับสถานพยาบาลที่กระทำถูกต้องตามกฎหมาย


นายแพทย์ธงชัย กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำผิดในฐานโฆษณาสถานพยาบาลที่เข้าข่ายเป็นเท็จ หรือโอ้อวดเกินจริง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในบริการนั้น แต่เดิมตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จะมีบทลงโทษกับผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 ได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศ  เพื่อชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาล โดยใช้ข้อความ เสียง หรือภาพอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง  กฎหมายฉบับนี้ จึงครอบคลุมถึงประชาชนทุกคน เช่นเดียวกับผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล จึงขอเตือนประชาชนทุกคนให้ระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลใดๆที่อาจเข้าข่ายการโฆษณาสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการโอ้อวดหรือเป็นเท็จ อาทิสถานพยาบาลที่ตนรับบริการมีบริการที่เหนือกว่าแห่งอื่น และเห็นผลการรักษา 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือเน็ตไอดอลที่มักจะมีการโพสต์ หรือรีวิว สินค้าและบริการอยู่บ่อยครั้ง จึงอาจมีการกระทำที่เข้าข่ายการฝ่าฝืนกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้  ซึ่งการโฆษณา หรือประกาศข้อความ เสียง ภาพ เพื่อประโยชน์ทางการค้าของสถานพยาบาล ในลักษณะที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับเพิ่มอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะระงับการโฆษณานั้น


ทั้งนี้ กรม สบส. ได้มีการจัดทำคู่มือการอนุญาตโฆษณา และหากผู้ใดต้องการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่กรม สบส. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18832 หากอยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ

Shares:
QR Code :
QR Code