ขยายงานบุญ”ปลอดเหล้ายกจังหวัด”ส่งเสริมท่องเที่ยว รองรับคลายล็อกโควิด-19

ที่มา : ข่าวสดขยายงานบุญ


แฟ้มภาพ


"งานบุญประเพณีปลอดเหล้า" เป็นนโยบาย ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ขับเคลื่อนมานานกว่า 10 ปี และทวีความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การจัดงานบุญ ปลอดเหล้าทั้งตำบล ทั้งอำเภอ จนพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นทั้งจังหวัด


ขณะนี้จำนวนจังหวัดที่สามารถจัดงานบุญ ปลอดเหล้ายกจังหวัดได้นั้น น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า ที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนนโยบายงานบุญประเพณีปลอดเหล้าทั้งจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น เลย และหนองบัวลำภู และมีการขยายผลให้เกิดการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้าทั้งจังหวัดในทุกเทศกาล ส่วนปี 2562 ที่ผ่านมา มีการดำเนินการเพิ่มอีก 2 จังหวัด คือ ชุมพร และตราด และล่าสุด จังหวัดน้องใหม่ คือ "อุดรธานี" เป็นจังหวัดที่ 3 ที่ดำเนินการในเรื่องนี้ สำเร็จ ที่ทำให้เกิดการครอบคลุมงานบุญปลอดเหล้าในทุกประเพณี


สำหรับ "อุดรธานี" ที่ประสบความสำเร็จในการจัดงานบุญปลอดเหล้าทุกเทศกาลได้เป็นจังหวัดล่าสุดนั้น เกิดจากความตั้งใจที่จะลดปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพื่อนำมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา


นายรองวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เล่าว่า ที่ผ่านมาเรามีการดำเนินงาน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณีต่างๆ อยู่แล้ว โดยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับ สสส. และ สคล. มาอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปี อาทิ งานบุญบั้งไฟบ้านธาตุ งานสงกรานต์ถนนข้าวเปียก งานกาชาดจังหวัดอุดรธานี งานมรดกโลกบ้านเชียง งานแข่งเรือกุมวาปี การงดเหล้าเข้าพรรษา และงานบุญ-งานศพปลอดเหล้า เป็นต้น แต่ก็ยังไม่ได้ 100% กระทั่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งมีข้อมูลว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจเป็นสาเหตุเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ดื่มประจำมีโอกาสเสี่ยงกว่าคนปกติเนื่องจากภูมิคุ้มกันต่ำ ขณะที่การรวมกลุ่มสังสรรค์เป็นกิจกรรมที่มีโอกาสเสี่ยง จึงยังอยู่ในกิจกรรมที่ต้องควบคุม


นายรองวันชัยกล่าวว่า ดังนั้น จังหวัดอุดรธานีจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ สคล.  สสส. และ 8 หน่วยงานในจังหวัด 5 อำเภอ ครอบคลุม 51 ตำบล ในการจัดสถานที่ราชการ สวนสาธารณะ รวมถึงงานบุญประเพณีของจังหวัดอุดรธานีให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 100% ซึ่งข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ยังครอบคลุมไปถึงงานเลี้ยงหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ งานเกษียณอายุราชการ งานเลี้ยงกำนันผู้ใหญ่บ้าน งานเลี้ยง อสม. ด้วย รวมถึงจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจะได้นำมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19  และสร้างความสงบเรียบร้อยแก่สังคมโดยรวมในระยะยาว" รองผู้ว่าฯ อุดรธานี กล่าว


สอดคล้องกับนายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการ แผนพัฒนานโยบายสาธารณะ สคล. ที่ระบุว่า จังหวัดอุดรธานีมีต้นแบบงานบุญประเพณีและเทศกาลสำคัญที่จัดงานแบบปลอดเหล้า จากเดิมที่งานบุญประเพณีเคยเต็มไปด้วยคนเมาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ดื่มเหล้าเบียร์ ก็สามารถปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคมได้ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการยกระดับแนวทางการขยายผล สาเหตุที่ทำให้อุดรธานีประสบความสำเร็จ คือ การมีผู้นำที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่เป็นแม่ทัพใหญ่ในการเชื่อมประสานการทำงานหลัก และหนุนเสริมศักยภาพการทำงานของหน่วยงานในจังหวัดให้เกิดความเข้มแข็งด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง


ขณะที่นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.อุดรธานี กล่าวว่า มาตรการควบคุมการจัดงานทางสังคมของจังหวัดให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการเติบโตของเด็กและเยาวชน ช่วยป้องกันมิให้เกิดโอกาสตั้งวงดื่มในช่วงโควิด ซึ่งคาดว่าจะกินระยะเวลายาวนานอย่างน้อย 1-2 ปี จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมใช้มาตรการนี้ ส่งผลให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน จ.อุดรธานีเกิดความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยรวม


การจัดงานบุญปลอดเหล้า ไม่เพียงได้สุขภาพที่ดี ยังได้ภาพลักษณ์ที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์ ช่วยลดคนเมา  ทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ต้อนรับการผ่อนปรนจากสถานการณ์โควิด ที่พยายาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศได้เป็นอย่างดี เป็นต้นแบบที่ทุกจังหวัดควรเดินตา


"สสส. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ทำการสื่อสารความเข้าใจไปถึงเจ้าภาพผู้จัดงาน ผู้ประกอบการ และประชาชน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนให้ลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณี โดย สสส. จะพยายามผลักดันการดำเนินงาน เพื่อขยายต้นแบบงานปลอดเหล้าในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ  ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส."


"การขยายผลงานบุญประเพณีปลอดเหล้า 100% ของอุดรธานี นอกจากเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ลดปัญหาและความสูญเสียต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการแพร่เชื้อ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและลดรายจ่าย ในสถานการณ์โควิด-19 ได้อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code